Skarbimierz, 18 marca 2020 r.

OGŁOSZENIE

 

Wójta Gminy Skarbimierz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020.293 z dnia 2020.02.24.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020.283 z dnia 2020.02.21) oraz uchwały Nr XX/163/2008 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz zmienionej uchwałą nr XXIII/155/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 grudnia 2012 r., zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od  26.03.2020r. do 20.04.2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz, Skarbimierz-Osiedle, ul. Parkowa 12, w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej/na stronie internetowej. Informację można również uzyskać pod numerem telefonu: 7740-46-600 wew. 222.

Konieczność ponowienia procedury w zakresie wynikającym z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020.293 z dnia 2020.02.24) wynika z dodania w § 13 projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, ustępu nr 11 w brzmieniu: „Dopuszcza się prowadzenie działalności związanej ze składowaniem i odzyskiem surowców wtórnych jedynie takich jak: opakowania z papieru i tektury oraz folii w kompleksie 7P, o którym mowa w § 21 ust. 14.” Wszelkie uwagi złożone w okresie poprzedniego wyłożenia tj. od 27.02.2020 r. podlegać będą rozpatrzeniu w trybie wynikającym z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020.293 z dnia 2020.02.24).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.04.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz, Skarbimierz-Osiedle, ul. Parkowa 12, w  pok. nr 7 o godz. 11:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi dotyczące projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Skarbimierz, na adres: Urząd Gminy w Skarbimierzu, ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz: lub drogą elektroniczną na adres: ug@skarbimierz.pl bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.05.2020r. Uwagi zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Skarbimierz. Uwagi nieuwzględnione przez Wójta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy Skarbimierz.

 

Wójt Gminy Skarbimierz

Andrzej Pulit        

Drukuj Wydrukuj artykuł