XII SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

24 lutego 2020r. /poniedziałek/ godz.1000

w sali Nr 7 Urzędu Gminy

 

 

 

              Porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 16.12.2019r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy na 2020r.;

2/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej;

3/ emisji obligacji;

4/ rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Skarbimierz na rok 2021 środków stanowiących

fundusz sołecki;

5/ ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania

ścieków w Gminie Skarbimierz;

6/ wyrażenia opinii oraz wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości

Skarbimierz-Osiedle;

7/ nadania nazwy ulicy w miejscowości Skarbimierz-Osiedle;

8/ nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipki;

9/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2020;

10/ określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Skarbimierz na rok szkolny 2019/2020;

11/ zasad udzielania dotacji celowych ze środków własnych gminy na dofinansowanie kosztów

zrealizowanych inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz;

12/ rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa;

13/ petycji dotyczącej zmiany prawa miejscowego oraz intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla

Polski według zaleceń Rozalii Celakównej.

 1. Sprawozdanie z realizacji Planów Pracy Komisji Stałych.
 2. Informacja o działalności Straży Gminnej.
 3. Informacja o działalności Związku Gminnego EKOGOK.
 4. Informacja o realizacji złożonych wniosków na Sesjach Rady Gminy

     za IV kwartał 2019r.

 1. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
 2. Zamknięcie Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/ –  / Marek Kołodziej

 

 

 

projekt uchwały nr 1

projekt uchwały nr 2

projekt uchwały nr 3

projekt uchwały nr 4

projekt uchwały nr 5

projekt uchwały nr 6

projekt uchwały nr 7

projekt uchwały nr 8

projekt uchwały nr 9

projekt uchwały nr 10

projekt uchwały nr 11

projekt uchwały nr 12

projekt uchwały nr 13

Drukuj Wydrukuj artykuł