Materiały do pobrania

 • Formularz zgłoszenia strat przez rolnika tutaj
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tutaj
 • Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w roku 2010 tutaj
 • Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2010 tutaj
 • Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego w roku 2010 tutaj
 • Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2010 tutaj
 • Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu tutaj
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew formularz-wniosku 
 • Zgłoszenie zamiaru  usunięcia  drzewa – osoba fizyczna tutaj 
 • Wniosek o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogi gminnej publicznej / gminnej wewnętrznej tutaj
 • Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drugowego tutaj
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego tutaj
 • Wniosek o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego tutaj
 • Wniosek o nadanie numeru porządkowego na budynek tutaj
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o prowadzonej (zlikwidowanej) działalności gospodarczej tutaj
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tutaj
 • Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie/wykreśleniu do ewidencji działalności gospodarczej tutaj
 • Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami oraz Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1 oraz Wykaz kodów PKD 2007, które nie mają zastosowania w przypadku przedsiębiorców osób fizycznych (stan na dzień 21.12.12) (całość w postaci spakowanej tutaj)
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia do Sądu Rejonowego w celu wykreślenia z księgi wieczystej tutaj
 • Wniosek o wydzierżawienie gruntów na 3 lata tutaj
 • Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tutaj

 

Statuty sołectw:

 

 

 • Druki dotyczące poświadczenia własnoręczności podpisu – lata pracy w gospodarstwie rolnym. tutaj

Dokumenty dotyczące ewidencji ludności :

klauzula

Pełnomocnictwo

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Wniosek o udostepnienie danych w trybie jednostkowym rejestru d

Wniosek o udostepnienie doklumentacji zwiazanej z dowodem osobistym

wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestrów mieszkańców

Zgłoszenie cofnięcia certyfikatów w dowodzie osobistym

 

zgłoszenie pobytu czasowego

zgłoszenie pobytu stałego

zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Polski trwającego dłużej niż 6 miesięcy

zgłoszenie wyjazdu poza granice Polski

zgłoszenie wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego

zgłoszenie wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

 

wniosek o wydanie zaswiadczenia o prawie do głosowania

 

 

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobo

wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych

 

 

Informacje Podatkowe

informacja o gruntach

informacja o lasach

informacja o nieruchomościach i obiektah budowlanych

Załączniki