- Urząd Gminy Skarbimierz - http://skarbimierz.pl -

Informacja Wójta Gminy Skarbimierz dla mieszkańców

Od dnia 01 lipca 2013r. zacznie obowiązywać odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na nowych zasadach.

Zmiany, do których musimy się dostosować wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r.

Opłaty za odbieranie odpadów

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić do 25 dnia każdego miesiąca w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji na rachunek bankowy Urzędu Gminy, prowadzony przez Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów o numerze 71 8870 0005 2001 0031 2334 0012. W tytule prosimy podać imię i nazwisko właściciela nieruchomości z dopiskiem „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Tryb uiszczania opłaty:

Jednocześnie informuję, że indywidulane numery kont zostaną dostarczone w późniejszym terminie. Przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą podpisują indywidualna umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi.