- Urząd Gminy Skarbimierz - http://skarbimierz.pl -

Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej.

Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej.

 

 

Lp. Oznaczenie nieruchomości Opis nieruchomości Cena wywoławcza rocznego

czynszu dzierżawnego

Wadium Termin przetargu
1. część działki nr 502 o pow. 0,0010 ha, ark. m. 2 położonej w Małujowicach, Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G. 106, KW Nr OP1B/00007829/8 Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa, na której znajduje się przepompownia ścieków o wartości 105.025,00 zł netto.

 

Kwota rocznego czynszu za przepompownie wynosi 1% wartości przepompowni.

6,00 zł

 

Kwota czynszu dzierżawnego obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

 

 

 

1,00 zł

 

płatne do 30.11.2020 r.

04.12.2020 r.

o godz. 11⁴°

w Urzędzie Gminy Skarbimierz ul. Parkowa 12 (pokój nr 7)

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 502– leży
w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – KDD – tereny dróg publicznych – ulice dojazdowe.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Forma udostępnienia: dzierżawa na okres 5 lat

 

Tryb: I ustny przetarg ograniczony. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne bądź prawne, które wykonują zadania związane z prowadzeniem gospodarki ściekowej.

 

Roczny czynsz dzierżawny ustalony w trakcie przetargu jest płatny do 31 grudnia każdego roku.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dokumentem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Dla podmiotów innych niż osoby fizyczne należy przedłożyć wydruk aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub z innego właściwego rejestru.

 

Wadium ulega zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego wygrywającego przetarg.

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość objęta niniejszym ogłoszeniem wpłacone wadium przepada.

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600    (wew. 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od 30.10.2020 r. do 30.11.2020 r.

 

 

Skarbimierz Osiedle, 30.10.2020 r.

 

Andrzej Pulit

                                                                                   Wójt Gminy Skarbimierz

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

w ramach czynności wykonywanych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień w zakresie podjętych działań przez jednostkę oraz nie może naruszać integralności pozostałych prawidłowo przekazanych informacji .

 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.