- Urząd Gminy Skarbimierz - http://skarbimierz.pl -

Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Małujowice stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ograniczonego.

Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Małujowice stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ograniczonego.

Lp.  

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Pow. działki w ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Opis i położenie

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

Cena
 

1.

 

Działka:

Nr 107/10,

jedn. rej. Nr G.106,

ark. map 3,

Małujowice

 

 

 

Pow.

1,7400 ha.

 

 

 

OP1B/00007829/8

 

Działka niezabudowana, położona w północno – zachodniej części obrębu Małujowice w otoczeniu gruntów rolnych i zadrzewionych, ok. 9 km od centrum miasta Brzeg. Lokalizacja niekorzystna, w oddaleniu od terenów zabudowanych i zainwestowanych. Od zachodu działka przylega do drogi gruntowej. Działka ma nieregularny kształt, wg ewidencji gruntów stanowi w przeważającej części nieużytki i użytki kopalne, teren jest zadrzewiony i zakrzaczony, brak udokumentowanych złóż surowców mineralnych, użytek ten znajduje się na terenie o przeznaczeniu rolniczym. Ukształtowanie terenu zróżnicowane, nieużytek znajduje się w zagłębieniu terenu. Na działce zalegają odpady.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Działki nr 107/10 – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– R – tereny rolnicze, i w niewielkiej części na terenie ZL – tereny lasów.

 

Przetarg

ograniczony dla rolników indywidualnych, zdefiniowanych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 z późn. zm.)

 

34.800,00 zł

zw. z podatku  VAT

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 12.08.2019 r.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 01.07.2019 r. do dnia 22.07.2019 r.

Andrzej Pulit

                                                                                                                                                         Wójt Gminy Skarbimierz