„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla jst- edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarbimierzu  informuje, że Gmina Skarbimierz  przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość dofinansowania wynosi  219 071,54  zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 219 071,54 zł.

Adresatami Programu są:

• dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Program realizowany jest od dnia 01.02.2024 r do dnia 31 grudnia 2024 r.

Drukuj Wydrukuj artykuł