Gmina Skarbimierz informuje, iż istnieje możliwość pozyskania przez gminę grantu na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin popegeerowskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Więcej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Skarbimierz.

Wymagane jest spełnienie łącznie wszystkich poniższych warunków:

  1. Dziecko jest członkiem rodziny – krewnym w linii prostej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR.
  2. Uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oświadczenia:

OŚWIADCZENIA  BĘDĄ PRZYJMOWANE PRZEZ Urząd Gminy Skarbimierz do dnia 03.11.2021 r. w sekretariacie UG Skarbimierz

Bliższe informacje uzyskać można bezpośrednio w Referacie Społeczno-Organizacyjnym, tel. 77 404 66 00 wew. 218.

Złożenie oświadczenia ma charakter sondażowy, nie jest jednoznaczne z otrzymaniem sprzętu!

Warunkiem realizacji projektu będzie otrzymanie przez Gminę Skarbimierz grantu ze środków Unii Europejskiej.

W przypadku uzyskania mniejszej kwoty niż wnioskowana wnioski będą  rozpatrywane na podstawie kolejności wpływu oświadczenia.

Drukuj Wydrukuj artykuł