Gmina Skarbimierz z najwyższą oceną jakości edukacji w Powiecie Brzeg

Fakty o oświacie w gminie Skarbimierz, a nie fikcja uprawiana przez radną Barbarę Gutwińską

W czasopiśmie samorządowym „Wspólnota” ukazał się ranking gmin o najwyższej jakości edukacji w 2019 roku, w którym dokonano oceny 2473 gmin w naszym kraju. Oceny dokonano na podstawie danych statystycznych GUS w latach 2014-2018 oraz danych centralnej i okręgowych komisji edukacyjnych z egzaminów gimnazjalnych z lat 2017-2019, egzaminu ósmoklasisty z 2019 roku oraz sprawdzianu w klasie VI z lat 2014-2016.
Do składowych rankingu przyjęto: miarę dobrego startu, miarę nierówności i miarę postępu.
W kryterium na miarę dobrego startu zaliczany jest odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i wyniki egzaminów.

Oświata w gminie Skarbimierz jest oceniona wysoko, bo na 155 miejscu w kraju,
co daje 1 miejsce w powiecie i 11 miejsce w województwie na 72 gminy. Na drugim miejscu
w powiecie jest oświata w mieście Brzeg, która również jest wysoko oceniane, bo na 256 pozycji w kraju. Na trzecim miejscu w powiecie jest oświata w gminie Olszanka
z 647 miejscem w kraju. Następnie na 1186 miejscu w kraju gmina Lewin Brzeski, a na 1489 miejscu gmina Lubsza. Cały ranking można zobaczyć na: www.wspólnota.org.pl

Władze gminy Skarbimierz z chwilą przejęcia zadania oświatowego podjęły wiele kosztownych inwestycji, które przełożyły się na jakość edukacji. Na jakość edukacji wpłynęły również zmiany organizacyjne polegające na doborze kadry zarządzającej oraz rozliczanie nauczycieli za efektywną pracę. Na wysoką jakość edukacji w gminie Skarbimierz przyczyniła się praca Pani Grażyny Burskiej dyrektor GZS oraz innowacyjne działanie Pani Moniki Ochyra dyrektor przedszkola „Poziomka” – dwóch najlepszych dyrektorek
w powiecie. Za przeprowadzone zmiany organizacyjne wytoczono przeciw wójtowi i dwóm dyrektorkom akcje protestacyjne inspirowane przez poprzednie kierownictwo i związki zawodowe. Wypłacanie wynagrodzeń za osiągnięcia w nauczaniu i za efektywnie wypracowane godziny nie podobało się grupie nauczycieli powiązanej z dawnym kierownictwem, dlatego podnieśli żądania o wypłacaniu wynagrodzenia za niewypracowane

i nieodnotowane godziny w dziennikach lekcyjnych zajęcia dydaktyczne. Do akcji przeciw wójtowi i dyrektorkom włączyło się kuratorium oświaty oraz PIP, poprzez liczne kontrole
i stanowiska. Za poradą kontrolujących ponad 40 nauczycieli złożyło skargę do sądu pracy. W sądzie pracy dochodzi do żenujących zeznań nauczycieli, gdyż na pytanie sądu dlaczego na kartach rozliczeniowych podają nieprawdę wykazując niewypracowane godziny dydaktyczne w święta i dni wolne od nauki – nauczyciele odpowiadają, że taka praktyka jest powszechnie stosowana w innych szkołach. Wójt gminy uznając, iż nauczyciele stażyści
i kontraktowi oraz pracownicy obsługi mają zbyt niskie zarobki, wystąpił do rady gminy o podwyżkę ich wynagrodzeń. Związki zawodowe zdominowane przez nauczycieli dobrze zarabiających przed zbliżającymi wyborami zażądały od radnych uchylenia uchwały
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych
w roku zajęć (godzin faktycznie wykonanych). Radni pod tą presją uchylili tą uchwałę. Czterech radnych ze Skarbimierza-Osiedle na skutek pomówień o nie dbanie o interesy szkoły i miejscowości nie uzyskało ponownie mandatu radnego. Nowi radni ze Skarbimierza-Osiedle od początku pracy rady gminy postawili na współpracę ze związkami zawodowymi nauczycieli, dlatego podjęli akcję oskarżania dyrektor szkoły i dyrektor przedszkola o  złe funkcjonowanie oświaty, co w świetle rankingu wspólnoty jest działaniem absurdalnym. Pani radna Barbara Gutwińska wykazująca wyjątkową determinację w pomawianiu w sprawach związanych z oświatą i działalnością gminy, „popełniła” artykuł w Panoramie Powiatu, gdzie wypowiada się na te tematy. Przede wszystkim opowiedziała się przeciw interesom mieszkańców Skarbimierza-Osiedle i  mieszkańców gminy Skarbimierz. Nie jest tajemnicą, że uzyskanie statusu miasta dla miejscowości Skarbimierz-Osiedle ma wymiar społeczny
i ekonomiczny, a także jest to skuteczna odpowiedź na szkodliwe, nieuzasadnione, wrogie społeczności gminy Skarbimierz zapędy „totalnej opozycji” z gminy Brzeg, o połączenie gmin. Radna na sesji rady gminy nie opowiedziała się za statusem miasta, a w artykule próbuje ośmieszać działania społeczności gminy, nie kierując się dobrem gminy jak ślubowała przed przystąpieniem do wypełniania mandatu radnego. Nie wykazuje się również znajomością spraw budżetowych, a szczególnie działań z zakresu inwestycji, bo jak inaczej rozumieć jej wypowiedź „od wiosny nie zostało wybudowane nic, oprócz kilku dróżek osiedlowych”, gdy tylko w Skarbimierzu-Osiedle w 2019 roku zainwestowano ponad
6 milionów zł. Pani radna chwaląc się dostępem do informacji od władz wojewódzkich
i organów kontrolujących sprawy oświatowe powzięła sobie za główny cel krytykę działań
w zakresie gminnej oświaty, przy czym pomawia wójta o nie stosowanie prawa. W sposób niegodny pomawia przewodniczącą komisji oświaty Panią Małgorzatę Kowalską o podawanie nieprawdy, a pracę komisji ocenia jako fikcję, pomimo tego że przewodnicząca złożyła bardzo rzetelne sprawozdanie, a komisja  zajmowała się wiele godzin sprawami oświatowymi, w tym zarzutami niezgodnymi z faktami. Radna pomawia wójta gminy
o preferowanie działalności przedszkola niepublicznego nie przyjmując do wiadomości, że to rodzice sami decydują do którego przedszkola oddają dzieci, a sama też dokonała takiego wyboru oddając dziecko do tego przedszkola. Publiczne zadanie oświatowe może być prowadzone przez podmioty publiczne i niepubliczne, a wydatki ponoszone przez gminę dla tych podmiotów są jednakowe na każde dziecko, a gmina ma zapewnić warunki do funkcjonowania dla każdego podmiotu realizującego zadania publiczne. Należy zaznaczyć, że działalność niepublicznego przedszkola „Poziomka” wcześniej była prowadzona przez gminną spółkę, która miała do dyspozycji pomieszczenia we własnym obiekcie i w części budynku gimnazjum, w którym były wolne pomieszczenia, a poprzednia dyrekcja nie godziła się na ich zajęcie przez dzieci szkoły podstawowej. Zatem zarzuty o nie prowadzeniu przetargu na wynajem nie są zgodne z faktami. Natomiast zaspokojenie potrzeb w zakresie dostępności dla wszystkich dzieci z terenu gminy do przedszkola stało się faktem dobrej realizacji publicznego zadania oświatowego. Wyjątkową niegodziwością jest krytyka proboszcza w Skarbimierzu-Osiedle o wyróżnianiu dzieci z przedszkola „Poziomka”, bowiem kto zna księdza Stanisława wie, że każde dziecko w kościele traktuje wyjątkowo, a też jest uczestnikiem różnych zdarzeń w gminnej szkole, jeżeli jest zaproszony. Radna gminy powinna sprawować obowiązki w sposób godny, rzetelny i uczciwy zgodnie z przepisami prawa, a to wystąpienie nie ma nic wspólnego z godnością, rzetelnością i uczciwością. Bardzo obłudne są stwierdzenia radnej, że wójt lekką ręką hojnie rozdaje majątki dla osób i firm, które według jej mniemania są tego niegodne, gdyż sama hojniej niż inni obywatele korzysta z rozdawanych przez wójta dobrodziejstw gminy, o czym świadczy informacja publiczna podawana przez wójta w czerwcu każdego roku.

Drukuj Wydrukuj artykuł