Uprzejmie informujemy, iż w związku z zapisem § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, który brzmi „Grantobiorca zobowiązany jest do zweryfikowania oświadczeń złożonych przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu, w zakresie ich poprawności. W szczególności, do zweryfikowania, czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie. Grantobiorca w celu potwierdzenia poprawności danych w oświadczeniu może korzystać z informacji uzyskanych z KOWR oraz innych danych i rejestrów państwowych znajdujących się w jego zasobach, lub na podstawie dokumentów przedłożonych przez składającego oświadczenie”, Gmina została zobligowana do weryfikacji danych zamieszczonych w złożonych przez Państwa oświadczeniach dot. w/w konkursu pod względem potwierdzenia faktu zatrudnienia w PPGR, zamieszkania w gminie, w której istniał PPGR oraz pokrewieństwa w linii prostej.

Mając na względzie powyższe zwracamy się z prośbą o dostarczenie dokumentów:

  • potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR krewnych w linii prostej tj. rodziców, dziadków, pradziadków/opiekunów prawnych (zaświadczenie, świadectwo pracy lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych),
  • potwierdzających fakt pokrewieństwa w linii prostej (odpisy aktów stanu cywilnego),
  • potwierdzających zamieszkanie przez członka rodziny (dziadka, pradziadka…) w gminie, w której istniał niegdyś PPGR, w którym był zatrudniony (np. zaświadczenie o zameldowaniu, legitymacja ubezpieczeniowa, w której jest zapis o adresie zamieszkania itp.).

Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy Skarbimierz w nieprzekraczalnym terminie 10.12.2021 do godziny 12:00.

Dla każdego złożonego wniosku wymagane jest dostarczenie osobnego zestawu kserokopii dokumentów . W przypadku złożenia dwóch wniosków niezbędne są dwa komplety dokumentów itp.

Drukuj Wydrukuj artykuł