Informujemy, że przeprowadzono próby rozruchowe nowo wybudowanej kanalizacji w m. Żłobizna, które potwierdziły sprawność systemu i  związku z tym możliwe jest dokonywanie wpięć posesji indywidualnych. Wykonanie podłączeń budynków do nowej sieci jest w gestii właściciela, ale należy je wykonywać w uzgodnieniu z PWiK w Brzegu.

Procedura podłączenia jest następująca:

  1. Właściciel musi zgłosić do PWiK (pisemnie lub mailowo na adres: sekretariat@pwik.brzeg.pl) zamiar dokonania podłączenia. W zgłoszeniu należy określić planowaną datę dokonania włączenia;
  2. W odpowiedzi PWiK przesyła mapkę z lokalizacją i rzędnymi studni podłączeniowej i wytyczne dot. włączenia. Należy włączyć się do kinety tej studni. Zabronione jest wykonywanie dodatkowych otworów czy jakiekolwiek próby przerabiania czy przesuwania studzienek. Podłączenie musi być wykonane z ominięciem szamba. Tylko w szczególnych przypadkach dopuszcza się przejście rurociągiem przez zbiornik szamba przy zachowaniu wymogu pełnej szczelności takiego układu;
  3. Na tydzień przed planowanym włączeniem właściciel posesji kontaktuje się z PWiK z nr telefonu 77 416 22 44 wew. 116 w celu uzgodnienia daty i godziny odbioru przyłącza przed zasypaniem;
  4. Przedstawiciel PWiK odbiera przyłącze i spisuje z właścicielem protokół odbioru częściowego robót zanikowych. Właściciel udostępnia do odczytu stan wodomierza (od tego poziomu naliczane będą opłaty za ścieki). W przypadku gdy na terenie posesji znajduje się stare szambo, Właściciel ma obowiązek przedstawić dokument potwierdzający, że zostało ono opróżnione przez wóz asenizacyjny. Zabrania się wprowadzania zawartości szamb do nowo wybudowanej kanalizacji!
  5. Od momentu spisania protokołu Właściciel ma 14 dni na wystąpienie z wnioskiem o zawarcie umowy o odprowadzenie ścieków. Wzór wniosku jest dostępny w siedzibie Spółki i na stronie pwik.brzeg.pl w zakładce „do pobrania” (wzór zawiera listę niezbędnych do załączenia dokumentów). W przypadku gdy właściciel nie wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy we wskazanym terminie zostaną wysunięte stosowne konsekwencje. Zgodnie z treścią art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków „(…) kto bez uprzedniego zawarcia umowy, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł”.
  6. Zaleca się dostarczenie do PWiK kopii dokumentacji geodezyjnej przyłącza.

 

Z uwagi na fakt, że inwestycja kanalizacyjna jest zadaniem unijnym nastawionym na uzyskanie efektu ekologicznego (w postaci określonej liczby podłączonych mieszkańców) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu zwraca się z prośbą do mieszkańców by sprawę włączeń do kanalizacji potraktować priorytetowo i uregulować ją do końca listopada 2020.

Jednocześnie nadmieniamy, że PWiK będzie dokonywało kontroli pod kątem nielegalnych włączeń i zrzutów zawartości szamb do nowej kanalizacji. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, Spółka wyegzekwuje sprawę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

Drukuj Wydrukuj artykuł