- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Informacja dotycząca azbestu na rok 2021

Masz azbest? Złóż informację!

AZBEST obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości

Azbest jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, dlatego powinien być wykorzystywany, przemieszczany i sukcesywnie eliminowany przy zachowaniu szczególnego nadzoru oraz odpowiednich środków ostrożności. Termin zakończenia usuwania azbestu na terytorium Polski określono na rok 2032.

Obowiązkiem właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów, urządzeń instalacji
i innych miejsc zawierających azbest jest
zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31) dokonywanie corocznej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

Wynik inwentaryzacji ujmuje się w „informacji o wyrobach zawierających azbest” [1], wg wzoru stanowiącego załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia.

Wykorzystujący wyroby azbestowe sporządza informację o wyrobach zawierających azbest
w dwóch egzemplarzach:

Drugi egzemplarz należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. Uaktualnioną informację należy składać corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia.

 

Ponadto właściciel, zarządca lub użytkownik nieruchomości, obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli stanu tych wyrobów w formie „Oceny stanu
i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”
.

Ocenę tę sporządza się w celu kwalifikacji wyrobów azbestowych do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności podjęcia działań naprawczych. Ocena jest sporządzana na formularzu, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz Dz. U. z 2010 r., Nr 162, poz. 1089) w jednym egzemplarzu.

 

 

 

 

Azbest 2021 [2]

Informacja-o-wyrobach-zawierających-azbest [3]

Ocena-stanu-i-możliwości-bezpiecznego-użytkowania-wyrobów-zawierających-azbest [4]