Skarbimierz-Osiedle, dn. 25.03.2020 r.

 

 

INFORMACJA O SPOSOBIE REALIZACJI ORAZ ROZLICZENIA DOFINANSOWANIA NA INWESTYCJE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

 

W związku z wejściem w życie uchwały z dnia 24.02.2020 r. Nr XII/107/2020 dotyczącej dofinansowania do realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska, Urząd Gminy Skarbimierz informuje o sposobie i trybie składania wniosków o dofinansowanie:

  1. Wnioskodawca przedkłada wypełniony druk Zgłoszenia o przystąpieniu do realizacji zadania wraz z załącznikiem,
  2. Po weryfikacji Zgłoszenia przez pracowników Urzędu Gminy Skarbimierz, Wnioskodawca otrzyma w formie pisemnej (pocztą tradycyjną) zgodę Wójta na realizację inwestycji, jeśli inwestycja ta odpowiada zapisom w/w uchwały,
  3. Po wykonaniu inwestycji, Wnioskodawca przedkłada do Urzędu Gminy wypełniony Wniosek o przyznanie dotacji (stanowiący załącznik Nr 1 do w/w uchwały) wraz z kopiami następujących dokumentów: Faktura Vat, tytuł prawny do nieruchomości, protokół odbioru robót (bądź w przypadku pieca-kotła kopia karty gwarancyjnej z data oraz pieczęcią instalatora, potwierdzająca rozruch pieca),
  4. Po pozytywnej weryfikacji Wniosku, Wnioskodawca otrzyma Umowę o dofinansowanie,
  5. Wypłata dotacji następuję do 14 dni licząc od daty jej podpisania.

 

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł