WÓJT GMINY SKARBIMIERZ

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji

 

ZADANIE OBEJMUJE:

 • rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Skarbimierz;
 • propagowanie kultury fizycznej i pro zdrowotnego trybu życia;
 • podnoszenie poziomu sportowego w środowisku wiejskim, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
 • organizacja i prowadzenie działalności w środowiskach wiejskich w ramach klubów i związków sportowych z zakresu piłki nożnej

 

Gmina Skarbimierz przeznacza w 2016 roku na powyższe zadania kwotę w wysokości

300.000,00 zł ( słownie: trzysta tysięcy złotych złotych).

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

Podmiot składający ofertę:

 1. Wykonuje zadanie samodzielnie , posiada doświadczenie w realizacji zadań
 2. Posiada możliwości techniczne i zaplecze do realizacji zadania.

 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

 1. Termin: od 01.02.2016r. do 31.12.2016r.
 2. Miejsce realizacji: Gmina Skarbimierz
 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.01.2016r. do godziny 10 – tej do sekretariatu Urzędu Gminy Skarbimierz.

 

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY:

 1. Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot.
 2. Dotychczasowe doświadczenie oferenta.
 3. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
 4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, gdy na konkurs wpłynie tylko jedna oferta.
 5. Rozpatrzenie ofert nastąpi 29.01.2016r.o godz.12.00
 6. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy a wybranym podmiotem.

 

Wypełnione oferty zawierające informacje określone w art.14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 z późn.zm.) oraz niniejszym komunikacie należy składać lub przesłać listem poleconym w zamkniętej kopercie na adres Urząd Gminy Skarbimierz  ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz  – sekretariat z dopiskiem:

 

Konkurs z zakresu kultury fizycznej i sportu”.

 

Wzór formularza  oferty na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania      (Dz. U. z 2011r.  Nr 6, poz.25).

 

Gmina Skarbimierz w roku 2015r. zrealizowała zadania publiczne na kwotę 300.000,00 zł

Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skarbimierz.

 

 

Skarbimierz-Osiedle 07.01.2016r.                                                      WÓJT

Andrzej Pulit

Drukuj Wydrukuj artykuł