WÓJT GMINY SKARBIMIERZ

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku wspierania zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  i przeciwdziałania narkomanii w tym: organizowanie warsztatów profilaktycznych, terapeutycznych, szkoleń prelekcji dla dzieci                       i młodzieży z terenu Gminy Skarbimierz na temat szkodliwości spożywania napojów alkoholowych i substancji psychoaktywnych, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie dla dzieci i młodzieży czynnego wypoczynku, wycieczek, warsztatów, zajęć.

 

Wysokość dotacji w 2016 r. na wsparcie zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym przeciwdziałania narkomanii wynosi:    36.000,00 zł.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                                           i o wolontariacie (j.t. Dz.U.2014.1118).

Realizacja zadania obejmuje okres od dnia  15.04.2016r. do dnia 31.12.2016r.

Zadanie mogą realizować organizacje pozarządowe, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) w realizacji zadania będą współdziałać z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz z Urzędem Gminy Skarbimierz;

2) dysponują odpowiednio przygotowaną kadrą zdolną do realizacji zadania lub dysponują możliwościami zatrudnienia takiej kadry;

3) posiadają wystarczające zaplecze do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.

 

Oferty należy składać do dnia 08 kwietnia 2016r. do godz.1000 w sekretariacie Urzędu Gminy                               w Skarbimierzu Osiedle, ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz. Termin wyboru oferty ustala się                     na dzień 11 kwietnia 2016r.,  podpisanie umowy z wybranym oferentem nastąpi dnia 15 kwietnia 2016r.

 

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

  1. a) zakres merytoryczny oferty;
  2. b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę;
  3. c) dotychczasowe doświadczenie oferenta;
  4. d) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania planowanego do realizacji na terenie Gminy Skarbimierz;
  5. e) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Gminy, wkład własny organizacji (również niematerialny) oraz wysokość środków publicznych (w tym środki unijne) przeznaczonych na realizację zadania;
  6. f) konkurs zostanie rozstrzygnięty również wtedy, gdy wpłynie tylko jedna oferta.

 

Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy a wybranym podmiotem.

 

Gmina Skarbimierz w roku 2015 realizowała zadania publiczne w formie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                           i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 36.000,00zł .

 

Oferty na realizację wymienionego wyżej zadania należy składać w zaklejonych kopertach, osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Skarbimierz,  Skarbimierz – Osiedle ul. Parkowa 12,  49 – 318 Skarbimierz.   Koperta powinna być opisana. Opis musi zawierać nazwę              i adres podmiotu oraz rodzaj i nazwę zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.

 

Oferta konkursowa winna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 25).

 

Oferta powinna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotu składającego ofertę                     w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Formularz oferty powinien być wypełniony w sposób kompletny, tzn. wszystkie pola i rubryki i podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis z rejestru (np. KRS) albo wyciąg z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia – ważność oceniana jest na dzień złożenia wniosku),

2) statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione (upoważnione) do działania w jego imieniu,

3) sprawozdanie merytoryczne z działalności za ubiegły rok (w przypadku krótszej działalności – za miniony okres),

4) sprawozdanie finansowe za ubiegły rok (w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności); sprawozdanie powinno zawierać wszystkie trzy elementy, tj. : bilans. rachunek wyników, informację dodatkową; w przypadku , gdy organizacja nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego, powinna dołączyć do oferty zestawienie przychodów i kosztów za okres swojej działalności,)

5) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (jeżeli dotyczy)

W przypadku składania kopii dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Skarbimierz  ul. Parkowa 12,  49-318 Skarbimierz, pok. Nr 15, tel. 77 404 66 00.

                                                                                             

                                                                                                      

Skarbimierz – Osiedle, dnia 15 marca 2016r.

                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                            (-)Andrzej Pulit

Drukuj Wydrukuj artykuł