WÓJT GMINY SKARBIMIERZ
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji
ZADANIE OBEJMUJE:

–     rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Skarbimierz;

–     propagowanie kultury fizycznej i pro zdrowotnego trybu życia;

–     podnoszenie poziomu sportowego w środowisku wiejskim, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

–     organizacja i prowadzenie działalności w środowiskach wiejskich w ramach klubów i związków sportowych z zakresu piłki nożnej
Gmina Skarbimierz przeznacza w 2015 roku na powyższe zadania kwotę w wysokości

300.000,00 zł ( słownie: trzysta tysięcy złotych złotych).
ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

Podmiot składający ofertę:

 1. Wykonuje zadanie samodzielnie.
 2. Posiada możliwości techniczne i zaplecze do realizacji zadania.

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

 1. Termin: od 28.01.2015r. do 31.12.2015r.
 2. Miejsce realizacji: Gmina Skarbimierz
 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.01.2015r. do godziny 10 – tej do sekretariatu Urzędu Gminy Skarbimierz.
TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY:

 1. Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot.
 2. Dotychczasowe doświadczenie oferenta.
 3. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
 4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, gdy na konkurs wpłynie tylko jedna oferta.
 5. Rozpatrzenie ofert nastąpi 27.01.2015r.o godz.12.00
 6. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy a wybranym podmiotem.

Wypełnione oferty zawierające informacje określone w art.14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU Nr 96 poz.873 z późn.zm.) oraz niniejszym komunikacie należy składać lub przesłać listem poleconym w zamkniętej kopercie na adres Urząd Gminy Skarbimierz  ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz  – sekretariat z dopiskiem:
Konkurs z zakresu kultury fizycznej i sportu”.
Wzór oferty na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu określa Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (DzU. Nr 264 poz.2207).
Gmina Skarbimierz w roku 2014r. zrealizowała zadania publiczne na kwotę 300.000,00 zł

Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skarbimierz.

 

Skarbimierz-Osiedle 05.01.2015r.                                                      WÓJT

Andrzej Pulit

Drukuj Wydrukuj artykuł