KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Współfinansowany przez Unię Europejską
Ruszyła rekrutacja do projektu „Opolska Akademia Języka Angielskiego”. Zapraszamy do aplikowania!
„Opolska Akademia Języka Angielskiego” to projekt dla osób pełnoletnich, dzięki któremu można
podnieść poziom swojej znajomości języka i stać się bardziej konkurencyjnym na rynku pracy. Kursy
będą prowadzone przez doświadczonych lektorów metodą komunikacji kładącą akcent na wszystkie
sprawności językowe tj. mówienie, pisanie i rozumienie ze słuchu zgodnie ze standardem
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).


Projekt skierowany jest do osób z terenu województwa opolskiego w wieku od 18 roku życia
zgłaszające się z własnej inicjatywy spełniające przynajmniej 1 z poniższych warunków:
– osoba mająca 50 lat i więcej,
– o niskich kwalifikacjach,
– z niepełnosprawnością,
– opiekująca się osobami zależnymi,
– z terenów wiejskich,
– długotrwale bezrobotna,
– kobiety,
– migranci powrotni i imigranci.
Przed przystąpieniem do kursu każdy zainteresowany zobowiązany jest do wypełnienia testu
sprawdzającego poziom języka. Umożliwia to przypisanie każdej osoby do odpowiedniej grupy od A1
(poziom podstawowy) do C2 (poziom zaawansowany).
Projekt składa się ze
120 godz. lekcyjnych i jest prowadzony w grupach po ok. 10-12 osób. Każdy
uczestnik otrzymuje niezbędne materiały dydaktyczne.
Kurs kończy się
egzaminem zewnętrznym TOEIC a jego pozytywne zaliczenie gwarantuje otrzymanie
międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka.
By zgłosić swój udział należy wypełnić:
– formularz zgłoszeniowy
– test z języka angielskiego (w przypadku osób, które nie uczyły się wcześniej języka angielskiego,
bądź chcą rozpocząć naukę od podstaw, wystarczy podpisać test),
i wysłać je pocztą na adres:
Centrum Szkoleniowe Masterlang
ul. Jana Kasprowicza 3/5, 31-523 Kraków.
Dokumenty zgłoszeniowe oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej projektu pod adresem:
www.albionplanet.pl/opolskiejezyki
Więcej informacji o realizowanym projekcie uzyskają Państwo:
pod adresem e-mail : opolskie.jezyki@masterlang.eu
oraz pod numerem telefonu: 533 394 981
Kursy są w 90% dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Pozostałe 10%, tj. 220 zł pochodzi ze
środków uczestników szkoleń (tj. 1,83 zł za 1 h dydaktyczną).
Projekt jest realizowany przez Centrum Usług Językowych „ALBION” S.C. oraz Centrum Szkoleniowe
Masterlang, a współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.3 Wsparcie
kształcenia ustawicznego w okresie od 19 czerwca 2017 r. do 30 września 2018 r.

plakat_albion i masterlang

Drukuj Wydrukuj artykuł