o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Drukuj Wydrukuj artykuł