Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego

w sprawie określenia warunków, trybu przyznawania, maksymalnej wysokości nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Województwie Opolskim oraz w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową na terenie województwa opolskiego w obszarze podlegającym konsultacjom do zgłaszania uwag / propozycji do projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie nagród Marszałka Województwa Opolskiego oraz w sprawie stypendiów sportowych. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronach internetowych: www.opolskie.pl i www.ngo.opolskie.pl oraz w BIP.

Termin przeprowadzenia konsultacji: 14-28 września 2015 r.

Sposób konsultacji: ewentualne uwagi / propozycje do projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać na formularzu nr 1 i nr 1a stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@opolskie.pl lub listownie albo osobiście w Departamencie Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole.

Dokumenty podlegające konsultacjom:

  • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia warunków, trybu przyznawania, maksymalnej wysokości nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Województwie Opolskim

Załączniki:

  • Wniosek o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodnika / trenera za osiągnięte wyniki sportowe
  • Wniosek o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla osoby wykazującej się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Województwie Opolskim
  • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe

Załącznik:

  • Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika za osiągnięte wyniki sportowe

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje wraz z harmonogramem konsultacji

  • Uchwała Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.
  • Harmonogram konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego

 

formularz uwag 1_nagrody Marszałka

formularz uwag 1a_stypendia sportowe

 

Drukuj Wydrukuj artykuł