Ogłoszenie o naborze – Rodziny wspierające

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarbimierzu  poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

Funkcjonowanie rodziny wspierającej reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia  z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz.U.2022  r. poz. 447  ze zm.)  

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci.

Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

  • w opiece i wychowaniu dzieci,
  • w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

  • ma stałe źródło utrzymania,
  • przebywa na stałe terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Aby zostać rodziną wspierającą  należy:

  • złożyć wniosek o ustanowienie rodziny  wspierającej w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarbimierzu .
  • udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
  • uzyskać pozytywną opinię Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarbimierzu
  • podpisać umowę, na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu zamieszkania rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzina wspierająca zatrudniona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa zasady kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Do pobrania Wniosek kandydata

                                                                                       Kierownik

                                                                                      Gminnego   Ośrodka  Pomocy                                                                                          Społecznej

                                                                                         Joanna Wrębiak

Drukuj Wydrukuj artykuł