Skarbimierz-Osiedle, 11 lipca 2018 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Skarbimierz

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566), art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566 i 1999, z 2018 r. poz. 810 i 1089) oraz uchwały              Nr XX/163/2008 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz zmienionej uchwałą nr XXIII/155/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 grudnia 2012 r., zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach              od  19.07.2018r. do 10.08.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz, Skarbimierz-Osiedle,         ul. Parkowa 12, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się                 w dniu 02.08.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz, Skarbimierz-Osiedle, ul. Parkowa 12,  w pok. nr 7 o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi dotyczące projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Skarbimierz, na adres: Urząd Gminy w Skarbimierzu, ul. Parkowa 12,     49-318 Skarbimierz: lub drogą elektroniczną na adres: ug@skarbimierz.pl bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.08.2018 r. Uwagi zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Skarbimierz. Uwagi nieuwzględnione przez Wójta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy Skarbimierz.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Skarbimierz

                                                                                                    Andrzej Pulit       

Drukuj Wydrukuj artykuł