Skarbimierz-Osiedle, 16 grudnia 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Skarbimierz

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                             i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471, 1378 ze zm.) , uchwały           Nr XX/163/2008 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przystąpienia           do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz zmienionej uchwałą nr XXIII/155/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 grudnia 2012 r., zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24.12.2020r. do 19.01.2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz, Skarbimierz-Osiedle, ul. Parkowa 12, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.01.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz, Skarbimierz-Osiedle, ul. Parkowa 12,               w  pok. nr 7 o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi dotyczące projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Skarbimierz, na adres: Urząd Gminy w Skarbimierzu, ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz: lub drogą elektroniczną na adres: ug@skarbimierz.pl bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.02.2021r. Uwagi zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Skarbimierz. Uwagi nieuwzględnione przez Wójta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy Skarbimierz.

 

Wójt Gminy Skarbimierz  

Andrzej Pulit   

 

W związku z obowiązkiem o którym mowa w art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Skarbimierz ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz-Osiedle

  1. Będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  2. We wszystkich sprawach wiązanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw można
    skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl.
    4. Odbiorcy danych:
    – podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

– podmioty przetwarzające dane w imieniu urzędu, uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności na podstawie zawartej umowy powierzenia (np. podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną, sporządzający projekt planu miejscowego).

Drukuj Wydrukuj artykuł