Skarbimierz-Osiedle, 25.10.2022 r.

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz,
w dniach od 03.11.2022 r. do 25.11.2022 r., w  Urzędzie Gminy Skarbimierz, z siedzibą przy
ul. Parkowej 12, Skarbimierz-Osiedle w pokoju nr 14 w godzinach pracy urzędu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.skarbimierz.pl w zakładce ogłoszenia/konkursy.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w w/w projekcie rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 18.11.2022 r. w Urzędzie Gminy Skarbimierz, ul. Parkowa 12, Skarbimierz-Osiedle o godzinie 12:00, w pokoju nr 7.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie na adres: ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz-Osiedle lub w formie elektronicznej na adres: ug@skarbimierz.pl do Wójta Gminy Skarbimierz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 12.12.2022 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektu należy składać do dnia 12.12.2022 r. na piśmie na adres: ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz-Osiedle lub w formie elektronicznej na adres: ug@skarbimierz.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Skarbimierz.

Na podstawie art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) informuję, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Skarbimierz, ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz-Osiedle.
  • Dane kontaktowe: z Administratorem można się skontaktować: osobiście lub na adres poczty elektronicznej: ug@skarbimierz.pl, telefonicznie: 77 404 66 00, pisemnie: ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz-Osiedle.
  • Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisząc na adres e-mail dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu urzędu, uczestniczące w opracowaniu planu miejscowego.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie sporządzania projektu planu miejscowego oraz w obowiązującym okresie archiwizacji – zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
  • Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych. Konsekwencją ich niepodania będzie uniemożliwienie działań związanych z rozpatrzeniem uwagi.
  • Przekazywanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.
  • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie stosuje się.

Wójt Gminy Skarbimierz

            Andrzej Pulit

Drukuj Wydrukuj artykuł