OŚWIADCZENIE WÓJTA GMINY SKARBIMIERZ

            Oświadczam, że oskarżenia niektórych radnych gminy Skarbimierz, iż za moją wiedzą odbywało się nielegalne składowanie odpadów są niezgodne ze stanem rzeczywistym. O nielegalnym składowaniu dowiedziałem się dopiero 15 maja z informacji przekazanej od zastępcy wójta gminy. Z publikacji w mediach lokalnych dowiedziałem się, że składowanie niebezpiecznych odpadów odbywało się pierwotnie legalnie, na podstawie decyzji Starosty Brzeskiego z dnia 20.01.2016 r. z terminem obowiązywania do dnia 19.01.2026 r. Z upoważnienia starosty, Macieja Stefańskiego, decyzję podpisała Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska. Z niezrozumiałych względów organ wydający decyzję na zbieranie odpadów niebezpiecznych odstąpił od wymogu załączenia decyzji środowiskowej, a tym samym wyłączył z postępowania Wójta Gminy Skarbimierz. Zatem jest to istotny dowód o nie posiadaniu informacji, o zbieraniu niebezpiecznych odpadów na działce nr 182, przez wójta gminy. Decyzja została wydana na działkę o numerze ewidencyjnym 182 w Skarbimierzu-Osiedle dla firmy MD PRESTIGE Sp. z o. o.

Zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w przypadku, gdy ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska konieczne jest niezwłoczne usunięcie odpadów, właściwy organ podejmuje działania polegające na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi. Według art. 26a ust. 2 pkt. 2 właściwym organem w sprawach jest : „w przypadku, gdy obowiązek usunięcia odpadów powstał w związku z wydaniem decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami, stwierdzeniem nieważności, uchyleniem lub wygaśnięciem decyzji związanej z gospodarką odpadami – organ właściwy do wydania tej decyzji”. Powyższa regulacja prawna jest jasna, precyzyjna, a także spójna z art. 26 i nie wymaga poddania jej żadnej innej wykładni prawa, jak tylko literalnego zastosowania. Zatem ewentualne zastępcze wykonanie usunięcia niebezpiecznych odpadów należy do organu wydającego decyzję, a kosztami tego działania powinien być obciążony właściciel odpadów lub właściciel nieruchomości. Komendant powiatowy mając uzasadnione obawy, iż może dojść do przestępczego podpalenia tych odpadów, zapewnił dozór przez funkcjonariuszy policji. W związku z istniejącymi uzasadnionymi obawami o katastrofę ekologiczną powinny być podjęte działania przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podobne działania kryzysowe były już podjęte w przypadku stwierdzenia niebezpiecznych odpadów w mieście Brzeg i gminie Olszanka, gdzie za zgodą wojewody połowa kosztów została sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Ponieważ Powiat Brzeski jest w trudnej sytuacji finansowej, to logiczne wydaje się, iż WFOŚ powinien pokryć w 100% koszty utylizacji niebezpiecznych odpadów.

Wójt Gminy Skarbimierz

Andrzej Pulit

Drukuj Wydrukuj artykuł