Oświadczenie Wójta Gminy Skarbimierz

 

            W związku z inicjatywą Stowarzyszenia Młody Brzeg w sprawie połączenia gminy Brzeg z gminą Skarbimierz oświadczam, że podjęcie takiej inicjatywy jest sprzeczne ze zmianami ustrojowymi, a tym samym gospodarczymi, które zaszły w naszym kraju. Odejście od systemu totalitarnego, czyli nieefektywnego systemu centralistycznego do zdecentralizowanego systemu demokratycznego stało się możliwe również dzięki reformie samorządowej, dającej możliwość obywatelom wykonywania zadań publicznych we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Po latach budowania wzrostu gospodarczego i dobrobytu obywateli naszego kraju i gmin, ciągotki do metod sprzed ćwierć wieku są absurdalne i szkodliwe. Gmina Skarbimierz działając na własną odpowiedzialność i na własnym terenie uzyskuje najlepsze wskaźniki inwestycyjne w województwie opolskim, czym wzbudzamy zazdrość pseudo działaczy samorządowych sąsiedniej gminy, którzy dla zdobycia poparcia w wyborach głoszą konieczność  przejęcia finansów Gminy Skarbimierz na bliżej nieokreślone cele miasta Brzeg. Przy czym posługują się pomówieniami o trwonieniu pieniędzy przez Wójta Gminy Skarbimierz, pomimo tego, że wskaźniki inwestycyjne są dowodem na to, iż są to najlepiej wydane pieniądze w województwie. Pseudo działaczom samorządowym wydaje się, że kosztem mieszkańców mniej licznej gminy przybędzie siły w decyzyjności przedstawicielom miasta Brzeg. Jednak jak popatrzymy przez pryzmat zadań publicznych i sposób ich realizacji, to łatwo dostrzec, że w małych wspólnotach łatwiej jest dzielić się ryzykiem zarządzania wyzwalając innowacyjność. Pseudo działacze samorządowi nie dostrzegają, że rozdzielenie wspólnych organów zarządzających, dwóch odrębnych terytorialnie gmin było korzystnym rozwiązaniem dla obu społeczności. Samorząd miasta Brzeg podejmując innowacyjne rozwiązania dokonał podziału ryzyka zarządzania nie tylko w zakresie odrębności gmin, ale także utworzył nowe gminne osoby prawne, co dało miastu konkretne korzyści w wykonywaniu zadań publicznych i dodatkowe możliwości pozyskiwania środków pomocowych. Dlatego porównując potencjał obu samorządów i ich gminnych spółek, można wyciągnąć wnioski, że gmina Brzeg ma porównywalne wskaźniki inwestycyjne do gminy Skarbimierz i nadal ma lepiej rozwiniętą infrastrukturę komunalną. Patrząc na możliwości uzyskania środków pomocowych na rozwój obu gmin, należy stwierdzić rzecz oczywistą, iż połączenie gmin spowoduje zmniejszenie środków pomocowych, a dobrym przykładem na tą tezę są wszystkie miasta w województwie, które w swoich granicach mają teren kilkunastu czy kilkudziesięciu sołectw. Wypowiedzi działaczy stowarzyszenia na stronie internetowej „Brzeg 24” są zwykłymi kłamliwymi bredniami nieprzystającymi do rzeczywistości. Komentuję niektóre części wypowiedzi członków stowarzyszenia w sposób następujący:

– „chichot historii”    –    chichotem historii są pomysły powrotu do systemu centralistycznego,

– „wójt zamierza ze Skarbimierza – Osiedle zrobić miasto”    –     Rada Gminy Skarbimierz będzie wnioskowała do Rady Ministrów o nadanie statusu miasta dla miejscowości Skarbimierz – Osiedle, co jest jedynie potwierdzeniem stanu faktycznego,

– „utworzenie gminy typowo wiejskiej”      –       to nie było tworzenie gminy, bo zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów,  był to podział wspólnych organów dla dwóch istniejących gmin ; ponadto w ustawie nie ma określenia typów gmin, a jedynie wspólnota samorządowa ,

– „realizacja tego haniebnego planu”    –     czy można określać w ten sposób działanie, które przyniosło wymierne korzyści obu gminom, a dowodem na to jest uzyskanie lepszych wskaźników w porównaniu do innych gmin miejsko wiejskich.

– „nie widział potrzeby przeprowadzenia referendum mieszkańców Brzegu”    –     sprawy rozdziałów wspólnych organów gmin, według rozporządzenia wymagały jedynie konsultacji z mieszkańcami gminy nie mającej własnego urzędu oraz zgody wspólnej rady ; radni miasta z ulgą przyjęli propozycję podziałów wspólnych organów, bo mieli świadomość, że miasto nie jest w stanie realizować inwestycje na terenie wiejskim ; korzyść dla miasta z podziału była ewidentna, bo miasto po podziale budżetu było na ósmej pozycji dochodowej na 71 gmin w województwie w przeliczeniu na mieszkańca , a gmina Skarbimierz na 12 pozycji ,

– „jeden organizm podzielono na dwa mniejsze”    –     nie było podziału jednego organizmu , bo w istocie były to dwie gminy ze wspólnymi organami , przy czym za kadencji naczelnika Jana Pikora włączono miejscowość Rataje do Gminy Miasto Brzeg pomniejszając w ten sposób gminę sąsiednią ,

– „wydzielono Gminę Skarbimierz z atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi”     –    bzdura , bo gmina istniała i nie trzeba było jej wydzielać , a tereny inwestycyjne zostały wyznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego przez Radę Gminy Skarbimierz dopiero w 1994 roku i stały się atrakcyjne dopiero po wejściu Polski do UE oraz rozpoczęciu inwestycji przez dużą firmę Cadbury w 2006 roku ; miasto mogło również wyznaczyć tereny pod inwestycje na powierzchni 300 hektarów terenów rolnych ,

– „pozostawiono Brzeg z jego wielowiekowym dorobkiem kulturalnym na pastwę losu”     –       jest to niesłuszne pomówienie kolejnych władz samorządowych miasta , bo każda władza samorządowa miasta przeznaczała znaczne środki budżetowe na rewitalizację, a miasto Brzeg jest uważane za jedną z najważniejszych atrakcji kulturalnych i turystycznych województwa.

Populistyczna inicjatywa stowarzyszenia w sposób ewidentny jest obliczona na poparcie w wyborach , ale czy wyborcy są gotowi udzielić poparcia osobom posługującym się pomówieniami i kłamliwą propagandą – zobaczymy po wyborach. Na pewno złą wiadomością wyborczą dla stowarzyszenia Młody Brzeg jest to , że burmistrz zatwierdził projekt budżetu z rekordowymi inwestycjami na poziomie 60 mln złotych i to bez konieczności ograbienia sąsiedniej gminy. Gmina Skarbimierz może tylko marzyć o takim potencjale inwestycyjnym , dlatego , aby zwiększyć swoje możliwości w pozyskiwaniu środków pomocowych stara się o nadanie statusu miasta dla miejscowości Skarbimierz – Osiedle , gdyż miejscowość ta jest faktycznie małym miastem bez działalności rolniczej.

Wójt Gminy Skarbimierz

Andrzej Pulit

Drukuj Wydrukuj artykuł