Powiatowy  Urząd Pracy w Brzegu   przesyła  informację  o wprowadzeniu  przepisów ułatwiających zatrudnienie Uchodźców z Ukrainy

szczegółowe informacje   pod numerem  telefonu  77 444 13 93 wew. 140.

Ponadto  przypominamy ,że   oprócz  obowiązkowego  zgłoszenia  zatrudnienia obywatela Ukrainy   w systemie  elektronicznym : praca. gov.   nadal  obowiązują  zasady zatrudnienia  cudzoziemców

  1. Pracodawca  ma  obowiązek  zawrzeć z cudzoziemcem umowę w formie pisemnej (niezależnie od rodzaju umowy), a wcześniej przedstawić cudzoziemcowi jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca. Rodzaj umowy powinien być dostosowany do charakteru pracy. Uwaga! Zawarcie umowy o dzieło nie może być sposobem na obejście przepisów kodeksu pracy czy zmniejszenie kosztów zatrudnienia cudzoziemca. Zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach, kiedy powinna być zawarta umowa o pracę stanowi naruszenie przepisów prawa pracy i jest karane grzywną.
  2. Pracodawca zatrudniający cudzoziemca ma wobec niego takie same obowiązki jak wobec obywatela polskiego w zakresie:
  3. zapewnienia, określonego przepisami, minimalnego wynagrodzenia – jeżeli praca jest powierzana w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia (w przypadku mowy o pracę minimalne miesięczne wynagrodzenie dla pracy na cały etat wynosi 3.010,00 brutto,

dla umów zlecenia 19,70 brutto na godzinę);

  1. zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz comiesięcznego terminowego odprowadzania do ZUS składek odpowiedniej wysokości;
  2. wypełniania prawa podatkowego – np. obliczania, pobierania i wypłacania zaliczek na podatek dochodowy;
  3. przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy – żaden pracownik, niezależnie od obywatelstwa, nie może być dyskryminowany w miejscu pracy.

z upoważnienia

 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

Jadwiga Murgrabia

Naczelnik Usług Rynku Pracy

Drukuj Wydrukuj artykuł