W związku z upływem kadencji 2018-2024 przedstawiam Wam informację o sprawach gminy z minionego okresu.

Aktualnie gmina Skarbimierz w dochodach własnych, w przeliczeniu na mieszkańca, jest na 63 miejscu w kraju, na 2477 gmin. Natomiast w województwie opolskim w dochodach własnych gmina jest na pierwszym miejscu, lecz w kategorii dochodów własnych i uzyskanych dotacji gmina Skarbimierz jest na 3 miejscu. Od czasu powstania gmina jest liderem inwestycji samorządowych w województwie opolskim. W tym okresie gmina wykonała inwestycji na 200 milionów złotych, to jest 24 tysiące złotych na każdego mieszkańca.

W realizacji dochodów budżetowych prowadziliśmy politykę podatkową przyjazną dla wszystkich gospodarstw domowych, to jest stosowaliśmy zniżki stawek podatkowych, zwolnienia podatkowe i umorzenia na kwotę 71 milionów złotych, co oznacza pomoc publiczną 8 400 złotych na mieszkańca. W ulgach podatkowych gmina jest na pierwszym miejscu w kraju na 1540 gmin wiejskich. Pomimo tak dużych ulg podatkowych zyskaliśmy duży wzrost dochodów w podatkach od firm w strefie przemysłowej w Skarbimierzu-Osiedle.

W mijającej kadencji 2018-2024 posłowie z PiS lobbowali na rzecz włączenia gminy Skarbimierz do miasta Brzeg, aby pozbawić naszą wspólnotę uzyskiwanych dochodów i decydowania o własnym budżecie. Ponieważ nie było przypadków w kraju, aby łączyć dwie gminy miejskie w jeden organizm, to występowaliśmy o nadanie statusu miasta dla Skarbimierza-Osiedle. W rozmowie telefonicznej nasze wystąpienie negatywnie zaopiniował Wicewojewoda Opolski Tomasz Witkowski i taką opinię przekazał Wojewoda Opolski do Rady Ministrów. Radna ze Skarbimierza-Osiedle współpracująca z wicewojewodą zadrwiła z naszych starań w lokalnej gazecie. Radni ze Skarbimierza-Osiedle nie zaangażowali się mocno w uzyskanie statusu miasta, gdyż najsłabszy wynik w ankiecie o uzyskanie statusu miasta był w Skarbimierzu-Osiedle. Z chwilą, gdy wrodzy nam lobbyści odeszli od władzy i nastąpiły rządy prawa, to nie musimy już wnioskować o status miasta.

W latach 2019-2023 wykonaliśmy budżet w dochodach
na kwotę 277 067 000 złotych, a ulgi podatkowe wyniosły 17 786 531 złotych. Zwolnienia podatkowe w minionej kadencji dla gminnej spółki EKO-SKARBIMIERZ były w granicach 3 700 000 złotych, co oznacza mniejszą cenę za m3 wody  o 1 złoty. Aktualnie mamy najniższą cenę wody w województwie. Zwolnienie podatkowe w latach 2019-2023 dla spółki PWIK było w granicach 4 000 000 złotych, co przełożyło się na zmniejszenie opłaty za ścieki co najmniej o 1 złoty za m3 , co oznacza że mieszkańcy Brzegu nie finansują w opłatach za ścieki inwestycji PWIK na terenie gminy Skarbimierz. Zmniejszenie stawek podatkowych od mieszkań i innych zwolnień to bezpośrednia pomoc do gospodarstw domowych na kwotę w granicach 8 000 000 złotych. Wójt gminy stosował umorzenia dla przedsiębiorców i osób fizycznych w kwocie około 2 500 000 złotych. Pomimo, że umorzenia stosowane przez wójta są do informacji publicznej, to radna gminy jako współwłaścicielka firmy, która korzystała z umorzeń, oskarżyła publicznie wójta o korupcję. Zarzut dotyczył zobowiązań podatkowych firmy, która nie miała środków na zapłatę podatku, ale w zamian za dług wykonała prace na rzecz gminy. Odpracowanie długu przez dłużnika jest powszechną praktyką stosowaną przez wiele gmin w kraju i jest to w interesie publicznym, a nie zjawiskiem korupcyjnym. Natomiast firma radnej nie wykonała żadnych prac na rzecz gminy, a mimo to korzystała z umorzeń.

W okresie kadencji z uzyskanych dochodów gmina zainwestowała 74 miliony złotych, a gminna spółka też zainwestowała w granicach 4 milionów złotych. W ramach programu czyste powietrze na inwestycje realizowane przez mieszkańców gmina wydała 15 milionów, a dofinansowanie było określone do 50% inwestycji, jednak nie większe niż na kwotę do 18 tysięcy. Program czyste powietrze nadal będzie kontynuowany, gdyż został przyjęty w nowym budżecie.

W całej kadencji mieszkańcy 15 jednostek pomocniczych na zebraniach wiejskich i radzie osiedla podjęli uchwały o planach finansowych na kwotę
17 500 000 złotych. Pierwotnie odpis dla jednostek pomocniczych był w wysokości 400 złotych na mieszkańca, a w ostatnim roku budżetowym odpis został zwiększony do 500 złotych. Jednostki pomocnicze poprzez uzyskane przypisy dochodowe mają inicjatywę uchwałodawczą i w sposób elastyczny reagują na potrzeby wskazane przez mieszkańców, co oznacza pośredni udział obywateli w zarządzaniu gminą. Na zebraniach w jednostkach pomocniczych mieszkańcy ustalają plany finansowe i decydują o zadaniach inwestycyjnych. Jeżeli na zadania ustalone w planach finansowych jednostek pomocniczych brakuje środków, to mieszkańcy wnioskują do wójta gminy o zwiększenie budżetu gminy. Politykę tą należy kontynuować, aby obywatele gminy mieli wyrobiony pogląd na możliwości budżetowe gminy i kolejność działań inwestycyjnych.

W mijającej kadencji pozyskaliśmy dotację i pomoc rzeczową na 20 milionów złotych na zakupy inwestycyjne, w tym mieszkańcy za frekwencję w wyborach przyczynili się do uzyskania wozu strażackiego za 800 tysięcy złotych. Strażacy gminni uzyskali 9 samochodów oraz specjalistyczny sprzęt i 2 remizy, a zakupy inwestycyjne w tej kadencji wyniosły 5 milionów złotych.

Radni w opozycji do wójta nie mogąc podnieść merytorycznych zarzutów, dokonali wielu fałszywych zgłoszeń do Prokuratury, CBA, Wojewody, RIO i WIOŚ. Również w sposób niedopuszczalny pomawiali wójta w lokalnej prasie oraz uprawiali hejt w internecie. Nadal wypisują w internecie kłamliwe informacje nie przyjmując do wiadomości wyjaśnień i argumentacji prawnej. Szczególnie wiele zarzutów dotyczyło spraw oświatowych i działalności gminnej biblioteki. Na sesjach wielokrotnie podawałem wyjaśnienia prawne dotyczące spraw finansowych i organizacyjnych, lecz to nie zmniejszyło poziomu agresji. Radni opozycyjni nie przyjmowali do wiadomości, że gmina realizując zadania oświatowe ma obowiązek finansować placówki publiczne i niepubliczne, dlatego domagali się likwidacji przedszkola niepublicznego. Po proteście rodziców przedszkole niepubliczne nadal funkcjonuje, a rodzice wyrażają zadowolenie z dobrej opieki nad dziećmi w tym przedszkolu. W przedszkolach dysponujemy znaczną ilością wolnych miejsc, dlatego przyjmujemy również dzieci z sąsiednich gmin w ilości większej niż nasi rodzice oddają dzieci do sąsiednich gmin. Rodzice korzystający z naszych przedszkoli mają najniższe opłaty w powiecie. Natomiast do dzieci w żłobkach gmina dopłaca 400 złotych na dziecko, a jest propozycja, aby dopłatę zwiększyć do 500 zł ze względu na inflację. W niepublicznym żłobku w Skarbimierzu-Osiedle mamy 45 miejsc, w tym 39 dzieci jest z terenu gminy, 3 dzieci z Brzegu i 3 miejsca wolne.

Gmina wykonując zadania oświatowe jako jedyna w powiecie stosowała dopłatę 300 złotych miesięcznie dla nauczycieli początkujących. Gmina corocznie zdaje sprawozdanie do RIO o realizacji średniego wynagrodzenia obowiązującego według Karty nauczyciela. Co roku szkoła przekracza średnie wynagrodzenie o znaczne kwoty i na przykład w roku 2022 było to ponad 900 tysięcy złotych, a w roku 2023 ponad 700 tysięcy złotych. Na skutek kontroli finansowej przeprowadzonej przez referat finansowy w Gminnym Zespole Szkół ustalono, że nauczyciele podają nieprawdę na kartach rozliczeniowych, iż wykonywali pracę w święta i w dni wolne od zajęć.  Pomimo, że nauczyciele uzyskują wynagrodzenie na wyższym poziomie niż w innych gminach, to złożyli pozwy do sądu o dodatkową zapłatę za niewypracowane godziny. Ponieważ biegli w swoich opiniach uznają godziny niewypracowane w święta i dni wolne, jako wypracowane, to sąd zgodnie z tą opinią wydał pierwsze prawomocne wyroki niekorzystne dla szkoły. Pełnomocnik prawny wystąpił już o kasację tych wyroków do Sądu Najwyższego. Dyrektor szkoły po złożeniu fałszywych pozwów przez nauczycieli wstrzymała dla nich dodatek motywacyjny, aby zaoszczędzić środki na ewentualne przegrane sprawy. W efekcie po zapłacie zasądzonych kwot, dyrektor zaoszczędziła na funduszu płac 100 tysięcy złotych. Opozycyjni radni pomimo wiedzy, że nauczyciele zaskarżyli dyrektor szkoły, a nie wójta gminy, głoszą że to wójt marnuje pieniądze na przegrane procesy. Opozycyjni radni nie przyjmują do wiadomości, że szkoła swoje zobowiązania zrealizowała w ramach planu finansowego, nie narażając budżetu gminy na dodatkowe wydatki i rozpowszechniają fałszywe informacje naruszające dobra osobiste wójta gminy.

Baza oświatowa Gminnego Zespołu Szkół (GZS) spełnia warunki do nauki wszystkich dzieci z naszej gminy, a jedynie w miejscowości Lipki przybędzie nam jeden oddział we wrześniu, dlatego będzie wykonana dobudówka. GZS w Skarbimierzu-Osiedle ma 2 hale sportowe, które od godziny 15 do godziny 20 są wykorzystane na zajęcia sportowe i gimnastyczne dla młodzieży i osób dorosłych. Co najmniej 1/3 uczestników tych zajęć to mieszkańcy Brzegu i okolicznych sołectw. Natomiast w sołectwach jest jeszcze 5 hal sportowych nie w pełni wykorzystanych. Aby zapewnić lepszą bazę kulturalną w Skarbimierzu-Osiedle gmina prowadzi budowę domu kultury, którego wartość wraz z zagospodarowaniem terenu ma wynieść 14 milionów złotych. Również nieprawdziwe informacje są rozpowszechniane o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej. Rzeczywiście po zmianie dyrekcji nastąpiła zmiana instruktorów i zajęcia są prowadzone na konkretne zlecenia jednostek pomocniczych. Instytucja kultury ma szeroką paletę zajęć o czym świadczą sprawozdania i ogłoszenia kierowane do sołectw. Aktualnie jesteśmy po zebraniach sprawozdawczych w jednostkach pomocniczych, gdzie sołtysi i przewodniczący rady osiedla informowali o odbytych cyklicznych imprezach kulturalnych i sportowych. Mieszkańcy jednostek pomocniczych przyjęli też nowe plany finansowe na zajęcia kulturalne i sportowe.

Gmina stosuje dopłaty do biletów miesięcznych dla uczniów szkół średnich oraz dopłaty do nierentownych kursów autobusów PKS. Nadal są stosowane  ulgowe i bezpłatne przejazdy  PKS-em dla naszych emerytów. W naszej gminie przybywa nowych mieszkańców ze względu na niższe koszty utrzymania gospodarstw domowych, rozwiniętą infrastrukturę komunalną oraz sprawną obsługę urzędu gminy w sprawach administracyjnych.

Moje zarządzanie gminą wspólnie z radą gminy, sołtysami było i jest efektywne, a gmina jest nadal liderem na Opolszczyźnie w wielu inicjatywach. Jako wójt gminy byłem i jestem otwarty na wszelkie problemy nurtujące naszą społeczność.

Wójt Gminy Skarbimierz

Andrzej Pulit

Drukuj Wydrukuj artykuł