URZĄD GMINY SKARBIMIERZ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referent w Referacie Rolno-Inwestycyjnym Urzędu Gminy Skarbimierz

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane wykształcenie wyższe),
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
  • kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane              z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia.
  • znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, wraz z przepisami wykonawczymi, znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego, umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych,
  • bardzo dobra obsługa komputera,
  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – minimum 1 rok.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  • samodzielność i zdolność analitycznego myślenia,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu obowiązków

służbowych.

 

3.Informacje dodatkowe:

1.Warunki pracy na stanowisku – praca wykonywana w urzędzie gminy.
2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Skarbimierz był niższy niż 6%.

 

4.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym:

– wydawanie decyzji środowiskowych;

– współpraca z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Sanepidem,

– współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

 • Wykonywanie zadań wynikających z wprowadzonego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skarbimierz, w tym m.in.:
 • nadzór, kontrola i koordynacja zadań wynikających z działania PSZOK,
 • nadzór, kontrola i koordynacja zadań wynikających z zawartej umowy na świadczenia usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na których znajdują się mieszkańcy, znajdujących się na terenie Gminy Skarbimierz, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych oraz ich transporcie i przekazywaniu do komunalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,
 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, w tym m.in.:

– wydawanie decyzji na wycięcie drzew i krzewów,

– kontrola nasadzeń zastępczych wynikających z wydanych decyzji na usunięcie drzew i krzewów

 • Wykonywanie zadań związanych z ustawą o odpadach
 • Pomoc w wykonywaniu zadań związanych z ustawą o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminie;
 • Pomoc w realizacji zadań związanych z gminnym programem usuwania azbestu.
 • Prowadzenie sprawozdawczości w sprawach ujętych w zakresie obowiązków.
 • Współpraca z sołtysami i radami sołeckimi.

 

5.Wymagane dokumenty:

 1. 1. list motywacyjny,
 2. 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
 3. 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. 4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 5. 5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 6. 6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

 1. 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 1. 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu

z pełni praw publicznych;

 1. 9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie

pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków

w wymiarze 1 etatu,

 1. 10. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowiąca załącznik do ogłoszenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), oraz ustawy  z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018r. poz.1000.)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 19.02.2020r. do godz.1515

 

pod adresem:              Urząd Gminy Skarbimierz

                                   Skarbimierz-Osiedle, ul. Parkowa 12

                                   49 – 318  Skarbimierz

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze                             w Referacie Rolno-Inwestycyjnym – nazwa stanowiska – Referent”.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Skarbimierz w dniu 20.02.2020r.  o godz. 900

 

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy Skarbimierz Skarbimierz-Osiedle, ul.Parkowa 12  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  bip.skarbimierz.pl Dodatkowe informacje można  uzyskać pod numerem telefonu 077 40 46 600.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz                    z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Skarbimierz.

 

 

Zastępca Wójta Gminy

 

/-/ Leszek Dyba

                                                                                  

 

 

Skarbimierz-Osiedle, 04.02.2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do ogłoszenia o naborze

__________________________

(imię i nazwisko osoby rekrutowanej)

Zgoda

na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu, adresu e-mail,………… oraz zamieszczonego w cv zdjęcia (wizerunku) dla potrzeb efektywnego i sprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji/naboru na wolne stanowisko urzędnicze,  co będzie wpływać na ułatwienie komunikacji z jednostką rekrutującą tj. z Urzędem Gminy Skarbimierz                       Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ww rozporządzenia o ochronie danych zostałem/am poinformowany, że :

 1. administratorem moich danych osobowych jest Urząd Gminy Skarbimierz, a podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne;
 2. sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Skarbimierz, to: adres e-mail: dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl;
 3. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji (po upływie 180 dni zostaną usunięte), a w sytuacji uzyskania zatrudnienia przez okres mojego zatrudnienia u pracodawcy;
 4. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 5. przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli moim zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 6. moje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;
 7. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
 8. podanie danych nie jest warunkiem umownym i jest dobrowolne;
 9. wyrażenie niniejszej zgody nie zwalnia jednostki prowadzącej nabór z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa co do zabezpieczania przetwarzanych danych oraz ich legalnego przetwarzania;
 10. jednostka rekrutująca nie może na podstawie niniejszej zgody przetwarzać powyższych danych w sposób naruszający moje dobre imię lub dobra osobiste, a także w zakresie i celu innym niż wskazane powyżej.

______________________________________________

data i podpis osoby rekrutowanej

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Drukuj Wydrukuj artykuł