Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.z 2022 poz.1967):

wspólnoty mieszkaniowe,

spółdzielnie mieszkaniowe,

inne podmioty, które są zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych,

podmioty tzw. wrażliwe (m.in. szkoły, przedszkola, żłobki, podmioty świadczące opiekę zdrowotną, kościoły, podmioty prowadzące działalność kulturalną, rodzinne domy pomocy społecznej, organizacje pozarządowe)

są zobowiązane do złożenia oświadczenia, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.z 2022 poz.1975).

Oświadczenia należy składać w formie pisemnej, z podpisami osób zgodnie z reprezentacją danego odbiorcy ciepła, a następnie dostarczyć do Urzędu Gminy Skarbimierz osobiście lub za pośrednictwem placówki pocztowej w nieprzekraczalnym terminie do wtorku, 11 października 2022 roku

Uprawnieni odbiorcy ciepła, którzy nie złożą przedmiotowego oświadczenia, utracą prawo do zastosowania wobec nich ceny ciepła z rekompensatą (tj. niższej niż obecnie obowiązująca)

Drukuj Wydrukuj artykuł