Informacja na temat „Wyprawki szkolnej” i stypendiów szkolnych
w roku szkolnym 2014/2015

I.  Wyprawka szkolna 2014r.
Uczniom z rodzin o niskich dochodach, a także niepełnosprawnym, przysługuje dofinansowanie zakupu podręczników. Rodzice uczniów z klas II, III, VI szkoły podstawowej do 08.09.2014 roku mogą składać wnioski o dofinansowanie  w ramach programu „Wyprawka szkolna”  w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu-Osiedle

( telefon 774113851).

Program „Wyprawka szkolna” obejmuje także uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2014/2015 w klasach II, III, VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasie III liceum plastycznego, w klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj.zasadnicznej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum.

Wniosek należy złożyć w szkole , do której uczęszcza dziecko.

Żeby ubiegać się o wyprawkę , dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 539 zł netto.
Pomocą w zakresie dofinansowania w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów niepełnosprawnych bez względu na dochód: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.
W szczególnych przypadkach, gdy np. w rodzinie występuje bezrobocie, przemoc, ciężka lub długotrwała choroba, alkoholizm, można wystąpić o wsparcie, nawet gdy dochód przekracza wyznaczone kryteria.

I.  Stypendium szkolne na rok szkolny 2014/2015
Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie gminy Skarbimierz uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych , mogą  do 15 września 2014r. składać w Urzędzie Gminy Skarbimierz wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015.

Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych mogą składać wnioski do 15 października 2014r.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, tj. 456,00 zł netto.

Dodatkowe informacje można uzyskać w urzędzie gminy pod numerem telefonu 774046600 wew. 107.

Drukuj Wydrukuj artykuł