XII SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VII KADENCJI

odbędzie się dnia

26 lutego 2016r.

    /piątek/ godz.1000

  w sali Nr 7 Urzędu Gminy

           

              Porządek obrad.

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 18.12.2015r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
 5. Zapytania radnych i sołtysów.
 6. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy na 2016r.;

2/ przedstawienia stanowiska w przedmiocie lokalizacji zabudowy przemysłowej, składów  i magazynów na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 184/146, 184/147   oraz 184/148 – obręb Skarbimierz – Osiedle.;

3/ wyrażenia woli realizacji Strategii Rozwoju Współpracy Subregionu Brzeskiego na lata  2014-2020 z perspektywą do roku 2025 na terenie gminy Skarbimierz.;

4/ zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Brzeg” na obszarze gmin: Miasto Brzeg, Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Brzeg”.;

                             5/ zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarbimierzu.;

                             6/ przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Skarbimierz na lata 2016-2018.;

7/ określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Skarbimierz.

 1. Informacja o działalności związku gminnego EKOGOK.
 2. Sprawozdanie dotyczące działalności niepublicznego przedszkola za rok 2015.
 3. Informacja o działalności Straży Gminnej.
 4. Sprawozdania komisji stałych Rady Gminy za II półrocze 2015r. 
 5. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
 6. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
 7. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/ –  / Piotr Szkoda

 

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł