XIV SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VII KADENCJI

odbędzie się dnia

06 maja 2016r.

    /piątek/ godz.1000

  w sali Nr 7 Urzędu Gminy

 

              Porządek obrad.

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30.03.2016r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
 5. Zapytania radnych i sołtysów.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie.
 7. Informacja o stanie zabezpieczenia oraz ochrony p-poż w gminie.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy na 2016r.

2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027.;

   3/ przedstawienia stanowiska w przedmiocie lokalizacji budynku gospodarczego na działce

oznaczonej w ewidencji gruntów nr 264/2 – obręb Lipki.;

4/zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi.;

5/ wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości zabudowanej wpisanej do

Rejestru zabytków, stanowiącej własność Gminy Skarbimierz, położonej w Kruszynie na działce

nr 69/2.;

  6/ wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INWEST

-PARK”, działek: nr 83/1, nr 277 położonych w Skarbimierzu – Osiedle.;

  7/ przedstawienia stanowiska w przedmiocie zapisu planu zagospodarowania przestrzennego do

terenów zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodowych.

 1. Informacja z działalności EKO-Skarbimierz Sp. z o.o.
 2. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015rok

     oraz ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Skarbimierz.

 1. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
 2. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
 3. Zamknięcie Sesji.

 

 

           

Przewodniczący Rady Gminy

/ –  / Piotr Szkoda

 

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł