XVII SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VII KADENCJI

odbędzie się dnia

29 września 2016r.

    /czwartek/ godz.1000

  w sali Nr 7 Urzędu Gminy

 

              Porządek obrad.

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 17.06.2016r. i 14.09.2016r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
 5. Zapytania radnych i sołtysów.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016r.
 7. 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

      1/ zmiany budżetu gminy na 2016r.;

      2/ wysokości stawek podatku od nieruchomości.;

3/ zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.;

4/ nadania nazw ulic w miejscowości Skarbimierz-Osiedle.;

5/ wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 25

stycznia 2008r. z gminami Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz w

sprawie czasowego przejęcia przez Miasto Brzeg od w/w gmin zadań w zakresie

zbiorowego odprowadzania ścieków, przedłużającego okres jego obowiązywania.;

     6/ wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Skarbimierz do partnerstwa dla wspólnej

realizacji projektu „Konserwacja zabytkowych organów w kościele parafialnym pw.

św. Jakuba Apostoła w Małujowicach”, składanego w konkursie w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa

– V, poddziałanie 5.3.1. – Dziedzictwo kulturowe i kultura.;

7/ zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla Skarbimierz

– Osiedle.;

8/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych

sołectw Gminy Skarbimierz oraz przewodniczącemu samorządu mieszkańców osiedla

Skarbimierz – Osiedle.;

9/ wyrażenia woli współdziałania z Gminą Brzeg przy wykonaniu zadania inwestycyjnego

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Opolskiego na lata 2014-2020.

 1. Sprawozdanie z działalności sportowej w gminie.
 2. Informacja  o realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

     Problemów Alkoholowych.

 1. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
 2. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
 3. Zamknięcie Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/ –  / Piotr Szkoda

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł