Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Brzeskiego na lata 2021-2030. Celem konsultacji jest umożliwienie złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii, oceny oraz propozycji, a dzięki temu wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.
Zachęcamy do aktywnego udziału i składania opinii oraz uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jednocześnie dziękujemy za aktywny udział w ankietyzacji.
W terminie od 14 września 2023 r. do 20 października 2023 r. projekt Strategii zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibach urzędów samorządów wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego Subregionu Brzeskiego (tj. w siedzibach: Urzędu Miasta w Brzegu, Urzędu Miejskiego w Grodkowie, Urzędu Gminy w Lubszy, Urzędu Gminy Olszanka, Urzędu Gminy Skarbimierz, Starostwa Powiatowego w Brzegu), a także zostanie opublikowany na ich stronach internetowych oraz/lub w ich Biuletynach Informacji Publicznej.
Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać:
• elektronicznie poprzez formularz konsultacji społecznych https://ankieta.deltapartner.org.pl/subregion_brzeski_formularz_uwag,
• osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta w Brzegu (ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg) na wydrukowanym formularzu,
• za pomocą poczty elektronicznej poprzez przesłanie skanu podpisanego formularza lub formularza podpisanego elektronicznie na adres: piotr.serwadczak@brzeg.pl,
• poprzez system e-PUAP na adres: /umbrzeg/skrytka.

Przesłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Uwagi i opinie z datą wpływu przed dniem 14 września 2023 r. oraz po dniu 20 października 2023 r. lub zgłoszone w innej formie niż wyżej wymienione nie będą rozpatrywane.
W terminie 30 dni od upływu terminu zakończenia niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg – raport z konsultacji, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich. Raport z konsultacji społecznych zostanie umieszczony na stronach internetowych samorządów wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego Subregionu Brzeskiego oraz w ich Biuletynach Informacji Publicznej.

Drukuj Wydrukuj artykuł