Załącznik do Uchwały nr                          / 2018

Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia                                                 2018 r.

 

 

Zarząd Województwa Opolskiego

na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie współpracy międzynarodowej.

 1. Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań.
 2. W ramach priorytetu wspieranie działań i inicjatyw realizowanych we współpracy z zagranicą w Województwie Opolskim zakresem zadań objęte zostają inicjatywy realizowane na obszarze Województwa Opolskiego w następujących obszarach tematycznych:
 • rozwój współpracy transgranicznej, mającej na celu rozwój społeczno-gospodarczy pogranicza polsko-czeskiego, w tym euroregionów Pradziad i Silesia, promowanie umiejętności międzykulturowych wśród mieszkańców regionów pogranicza,
 • transfer wiedzy i technologii,
 • kształtowanie dobrego wizerunku województwa wśród regionów Europy oraz w Polsce,
 • promocję idei integracji europejskiej oraz doświadczeń i wiedzy partnerów europejskich w zakresie funkcjonowania w strukturach europejskich i przekazywanie ich regionom spoza Unii,
 • rozwój gospodarczy, z uwzględnieniem rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości oraz turystyki
  i wymianę doświadczeń dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej za granicą
 • wymianę doświadczeń specjalistycznych i samorządowych
 • aktywizację społeczeństwa obywatelskiego poprzez zwiększenie udziału mieszkańców w przedsięwzięciach międzynarodowych
 • międzynarodową wymianę doświadczeń, m.in. w dziedzinie kultury, sztuki i  ochrony dziedzictwa, edukacji, ochrony zdrowia, ekologii, ochrony przyrody i energetyki odnawialnej, pomocy społecznej i polityki senioralnej oraz poszanowania praw mniejszości,
 • organizację międzynarodowego wypoczynku dzieci i młodzieży i międzynarodowych konkursów młodzieżowych o charakterze edukacyjnym.

 

 1. Wszystkie zadania wymienione w ust. 1 pkt 1-9 winny wpisywać się w treść „Rezolucji o ogłoszeniu w województwie opolskim roku 2018 Rokiem 100-lecia Niepodległości i 20-lecia Samorządności Województwa i Powiatów”, stanowiącej załącznik do Uchwały nr XXXIV/386/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu w województwie opolskim roku 2018 Rokiem 100-lecia Niepodległości i 20-lecia Samorządności Województwa i Powiatów, dostępnej się pod linkiem http://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2017/11/386-uch-rezolucja-100-lecie-Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci.pdf. Zadania nawiązujące do rocznic odbywać się będą pod wspólnym hasłem: „Polska – Samorząd – Wspólnota”.
 2. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.
 3. Szczegółowe przedsięwzięcia zawarte w ofercie mogą być realizowane w dowolnych formach zapewniających najwyższą skuteczność.
 4. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie:

1) powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

2) wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy.

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2018 i w roku 2017.
 2. Na realizację zadań publicznych w zakresie współpracy międzynarodowej przeznacza się łączną kwotę do 50 000 zł.
 3. Określa się, iż kwota dotacji na realizację zadania wyniesie maksymalnie 5 000 zł.
 4. Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych zadań mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania te można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Zarządu Województwa lub z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu, zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Województwa w części przeznaczonej na realizację zadań.
 5. Podaje się do wiadomości, że w roku 2017 Zarząd Województwa nie przyznał dotacji na realizację zadań publicznych przez Podmioty określone w Regulaminie organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz jednostkach organizacyjnych Samorządu Województwa Opolskiego, przyjętym Zarządzeniem nr 114/2015 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 27 listopada 2015 r., zmienionego Zarządzeniem nr 122/2016 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 25 listopada 2016 r. w zakresie współpracy międzynarodowej.

III.  Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zlecenie zadania publicznego i przyznanie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 11 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) lub innych właściwych przepisów.
 2. Podmioty mogą otrzymywać dotacje z budżetu Województwa na cele publiczne, związane z realizacją zadań Województwa, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań.
 3. Zarząd Województwa przyznaje dotacje na finansowanie realizacji zadań publicznych wyłonionych w otwartym konkursie, w drodze zawarcia umowy.
 4. Dotacje nie mogą być przyznawane na:

1) pokrycie kosztów utrzymania biura Podmiotów, z wyjątkiem kosztów związanych z realizacją zadania publicznego,

2) dotowanie zadań, które są dofinansowywane z budżetu województwa, na podstawie przepisów szczególnych,

3)  pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

4)  działalność gospodarczą Podmiotów,

5)  działalność polityczną i religijną.

 1. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku Podmiot może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 2. Niewykorzystane kwoty dotacji podlegają zwrotowi na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji w trakcie roku budżetowego lub do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego w przypadku niewykorzystania dotacji do dnia 31 grudnia danego roku.
 3. Zarząd Województwa może odmówić Podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, Podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową Podmiotu.
 4. W przypadku nieprzestrzegania warunków zawartych w umowie (stwierdzonego na podstawie bieżącej analizy sprawozdań merytorycznych i finansowych lub na podstawie kontroli przeprowadzonej w miejscu realizacji umowy), w szczególności wydatkowania środków finansowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, dokonywania samowolnych lub nieuzasadnionych zmian rzeczowych i finansowych, niegospodarnego  i nieoszczędnego wydatkowania kwot dotacji, uzyskiwania dochodów z tytułu realizacji zleconych zadań, zastrzega się w umowie prawo do wstrzymania dalszego finansowania zadania oraz do wystąpienia o zwrot dotychczas przekazanych środków finansowych wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania.
 2. Termin realizacji zadania obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania określonego w umowie.
 3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 4. W budżecie zadania Podmiot winien uwzględnić środki finansowe, które będą przeznaczone na promocję Województwa, w tym między innymi na ulotki, banery, publikacje, spoty medialne. Zasięg lub wymiar promocji Województwa winien być dostosowany do rodzaju, zakresu oraz zasięgu zadania.
 5. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania publicznego pod warunkiem, że Podmiot realizujący zadanie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
 6. W ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególną uwagę na:
  • realizowanie zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem,
  • wykorzystywanie przyznanych kwot dotacji zgodnie z przeznaczeniem,
  • prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
  • dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych aneksów do umów,
  • oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.
 7. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zleconych zadań publicznych wpływają na ogólną ocenę Podmiotu przy zlecaniu i przydzielaniu środków finansowych na kolejne zlecane zadania.

 

 1. Termin i warunki składania ofert.
 2. W konkursie mogą brać udział następujące Podmioty:
  • organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi  i niedziałające w celu osiągnięcia zysku;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w odpowiednim zakresie;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 3. Podmiot może złożyć tę samą ofertę realizacji zadania publicznego tylko do jednego konkursu finansowanego z budżetu województwa i otrzymać tylko raz dofinansowanie jej realizacji.
 4. Dwa lub więcej Podmioty działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną na zasadach określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).
 5. Każda oferta winna zostać przygotowana za pomocą aplikacji Generator eNGO, dostępnej na stronie opolskie.engo.org.pl. Oferta zapisana w aplikacji Generator eNGO nie powinna być otwierana i modyfikowana w innych aplikacjach, gdyż powoduje to zmianę sumy kontrolnej oferty, uniemożliwiając jej weryfikację formalną.
 6. Ofertę dotyczącą powierzenia lub wsparcia realizacji publicznego zadania Województwa w zakresie współpracy międzynarodowej  należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia 20.02.2018 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pok. 150 lub pok. 151, ul. Piastowska 14 w Opolu lub w sekretariacie Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego, ul. Żeromskiego 3, V piętro  w Opolu.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

Koperta winna zawierać co najmniej:

1)  nazwę Podmiotu występującego o dotację wraz z adresem,

2)  nazwę zadania publicznego, w ramach którego składana jest oferta,

3)  nazwę zadania realizowanego przez Podmiot składający ofertę,

4)  termin realizacji zadania publicznego.

 1. Oferta powinna zawierać w szczególności:
 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 • określenie zasięgu terytorialnego realizowanego zadania publicznego (wojewódzki, tzn. obejmujący co najmniej dwa powiaty, ogólnopolski, międzynarodowy),
 • opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego, w tym planowany poziom osiągnięcia rezultatów, sposób monitorowania rezultatów,
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, w tym środków finansowych przeznaczonych na promocję Województwa,
 • informację o wcześniejszej działalności Podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
 • zasady i tryb przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunki i kryteria ich wyboru oraz zasady i sposób monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów – jeśli dotyczy.
 1. Do oferty winny być dołączone następujące załączniki:

1) wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego/kopia aktualnego, na dzień złożenia oferty, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

2) w przypadku wyboru innego niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru sposobu reprezentacji Podmiotów składających ofertę wspólną – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,

3) oświadczenie o zapoznaniu się z funkcjonowaniem aplikacji Generator eNGO – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu organizacji otwartych konkursów ofert na realizacje zadań w sferze pożytku publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz jednostkach organizacyjnych Samorządu Województwa Opolskiego, przyjętego Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego.

 1. Do oferty w wersji papierowej winny być dołączone załączniki oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem na pierwszej lub ostatniej stronie dokumentu, co oznacza objęcie poświadczeniem całości treści dokumentu. Poświadczenie zgodności z oryginałem winno zawierać miejsce i datę tego poświadczenia. W przypadku Podmiotów nieposiadających osobowości prawnej do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo do złożenia oferty i realizacji zadania.
 2. Załączniki określone w ust. 7 pkt 2-3 winny być opatrzone datą oraz czytelnym podpisem/podpisami uprawnionej/uprawnionych statutowo bądź upoważnionej/upoważnionych w tym celu osoby/osób.
 3. W trakcie dokonywania oceny ofert możliwe jest wezwanie Podmiotów do uzupełnienia braków formalnych. Podmioty mogą uzupełnić braki formalne w ciągu 7 dni kalendarzowych od zamieszczenia informacji o ofertach Podmiotów, które nie spełniły wymogów formalnych, wraz z wykazem braków formalnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na stronach internetowych Urzędu, w aplikacji Generator eNGO, dostępnej na stronie opolskie.engo.org.pl.
 4. Nieuzupełnienie braków formalnych przez Podmiot w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie oferty/ofert bez rozpatrzenia.
 5. Uzupełnioną ofertę należy złożyć zgodnie z trybem określonym w ust. 4-9.
 6. Druk wzoru oferty, druk ramowego wzoru umowy oraz druk sprawozdania z wykonania zadania publicznego, określone w drodze rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300), dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w aplikacji Generator eNGO, dostępnej na stronie: opolskie.engo.org.pl.
 7. Oferty wraz z załącznikami złożone niezgodnie z dyspozycją ust. 4-9 oraz złożone po terminie przez Podmioty nieuprawnione do udziału w konkursie, Podmioty nie prowadzące działalności statutowej w ramach obszaru określonego w ogłoszeniu, na zadania nie wpisujące się w zakres określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.
 8. Zarząd Województwa unieważni konkurs, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty,

2) żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

 1. Informacja o unieważnieniu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez:

1) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu,

2) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu,

3) zamieszczenie w siedzibie Urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

4) zamieszczenie w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: opolskie.engo.org.pl.

 

 1. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.
 2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 70 dni od ostatniego dnia składania ofert. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.
 3. Wszystkie oferty złożone zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale nr V zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.
 4. Konkurs rozstrzyga Zarząd Województwa, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Informację o rozstrzygnięciu konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na stronie internetowej Urzędu i tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
 5. Zarząd Województwa Opolskiego zawiadamia Podmioty w formie pisemnej o przyznaniu dotacji na realizację zadania publicznego lub odrzuceniu oferty.
 6. Wybór ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:
 • uregulowana sytuacja formalno-prawna Podmiotu składającego ofertę,
 • kompletność oferty i załączników,
 • zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi Podmiotu,
 • posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,
 • zawartość merytoryczna oferty, w tym spójność z zadaniami publicznymi określonymi w ogłoszeniu o konkursie,
 • proponowana jakość wykonania zadania publicznego (w szczególności: zapewnienie wysokich standardów realizacji zadania – organizacyjnych, merytorycznych, dbałość o wykonanie zadania, efektywne wykorzystanie środków finansowych, odpowiednia obsługa merytoryczna, trwałość zadania, zapewnienie szerokiego dostępu dla adresatów zadania) i kwalifikacje osób biorących udział przy jego realizacji (w  szczególności: wykształcenie i doświadczenie zawodowe kadry w obszarze realizowanego zadania),
 • realizacja zadania na obszarze Województwa Opolskiego
 • zasięg terytorialny realizowanego zadania publicznego (wojewódzki, tzn. obejmujący co najmniej dwa powiaty, ogólnopolski, międzynarodowy),
 • adresaci, do których kierowane jest zadanie publiczne (ilość, specyfika grupy beneficjentów),
 • udział finansowych środków własnych i/lub środków pochodzących z innych źródeł,
 • udział środków finansowych na promocję Województwa,
 • wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
 • rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania publicznego,
 • zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego, w tym planowany poziom osiągnięcia rezultatów, sposób monitorowania rezultatów,
 • ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
 • przydatność i dostępność oferty z punktu widzenia beneficjentów,
 • znaczenie zadania dla współpracy międzynarodowej regionu i jego promocji,
 • ocena wpływu oferty na realizację idei „Rezolucji o ogłoszeniu w województwie opolskim roku 2018 Rokiem 100-lecia Niepodległości i 20-lecia Samorządności Województwa i Powiatów”.

 

VII.  Postanowienia końcowe.

 1. W przypadku rezygnacji Podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Zarząd Województwa z przyczyn opisanych wyżej, Zarząd może zarezerwowane środki przeznaczyć na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację innych zadań w zakresie pożytku publicznego.
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Województwem Opolskim a Podmiotem.
 3. Wyłoniony Podmiot zobowiązany jest, pod rygorem rozwiązania umowy, do:

1) informowania, że zadanie jest finansowane/dofinansowane z budżetu województwa na wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego,

2) umieszczenia logo lub herbu Zleceniodawcy na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania oraz zakupionych środkach trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniających jego dobrą widoczność,

3) udostępnienia informacji publicznej na zasadach i w trybie określonym w art. 4a ustawy z dnia                           24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz .U. z 2016 r., poz. 1817) – jeśli dotyczy.

 1. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane z realizacją danego zadania.
 2. Dotowany Podmiot, który otrzyma dotację z budżetu województwa jest zobowiązany do:
  • wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
  • dostarczenia na wezwanie departamentu merytorycznego oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,
  • poddania się kontroli prawidłowości realizacji i wykonania zadania publicznego, w zakresie wynikającym z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), na warunkach określonych szczegółowo w umowie,
  • sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego określonego w umowie w wersji elektronicznej i papierowej o tej samej, spójnej sumie kontrolnej pomiędzy ww. wersjami w aplikacji Generator eNGO, dostępnej na stronie: opolskie.engo.org.pl w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego,
  • wystosowania zaproszeń do Zarządu Województwa Opolskiego do udziału w przedsięwzięciach finansowanych/ dofinansowanych z budżetu województwa.
 3. W rozliczeniu finansowania lub dofinansowania zadania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą realizacji zadania oraz po terminie poniesienia wydatków określonych w umowie.
 4. Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Samorządu Województwa może być wyłącznie zawarta umowa.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu, tel. 77 44 29 342.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporz.:

Iwona Sękowska, kier. Referatu Współpracy z Zagranicą

Drukuj Wydrukuj artykuł