Zarządzenie Nr ZW/0050/ 110 /RSO- 14 /2017

                                     Wójta Gminy Skarbimierz

                                     z dnia  7 listopada  2017r.

 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r.,poz. 1817), art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017r., poz.1875) oraz § 1 uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie projektów  prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:  zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2018 rok”, zwanego dalej „projektem programu”.

 

  • 2

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 07.11.2017r. do 17.11.2017r.

§ 3

  1. Konsultacje przeprowadzane są w celu ustalenia wspólnych działań Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego określonych w „projekcie programu” i wprowadzenia ewentualnie zgłoszonych uwag.
    2.Konsultacje przeprowadzone będą w sposób określony w uchwale Rady Gminy Skarbimierz Nr III/12/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  • 4
  1. Projekt programu będzie dostępny na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skarbimierz.

2.Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać drogą pocztową na adres Urząd Gminy Skarbimierz , ul. Parkowa  12, 49-318 Skarbimierz lub bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy  Skarbimierz.

  • 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

  • 6

 

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy

                                                                                                            /-/ Andrzej Pulit

 

 

pożytek publiczny na 2018 projekt uchwały

Drukuj Wydrukuj artykuł