Skarbimierz-Osiedle, dnia 12.03.2020 r.

ZAWIADOMIENIE
o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie
Gminy Skarbimierz

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Gmina Skarbimierz ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na jej obszarze. W związku z tym Gmina Skarbimierz planuje wystąpić o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz” w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy posiadają na swojej posesji wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Skarbimierz. Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi na które można uzyskać dofinansowanie, są koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania
i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% całości tych kosztów (w tym do 40% ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Opolu oraz do 60 % z budżetu gminy).
W przypadku wniosku złożonego przez rolnika, przedsiębiorcę, osobę prowadzącą działalność gospodarczą koniecznym jest załączenie stosownej informacji na temat otrzymanej, bądź nie otrzymanej pomocy publicznej.

W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz”.

Wypełniony wniosek o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych wraz z załącznikami należy przesłać drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Skarbimierz, ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz – Osiedle lub poprzez skrzynkę podawczą epuap w terminie od 13.03.2020 do 03.04.2020r.

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej: www.skarbimierz.pl – zakładka Ochrona środowiska.
Do wniosku należy dołączyć:

• dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości, przy czym w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób – do wniosku należy dołączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli;

• kolorowe zdjęcia obiektów lub miejsc, z których usuwane będą wyroby zawierające azbest wraz z opisem zawierającym dokładny adres (dopuszcza się zarówno wersję elektroniczną na elektronicznych nośnikach danych, jak i wersję papierową);

• oświadczenie, że do dnia podpisania umowy podmiot ubiegający się o dotację dostarczy dokument potwierdzający zgłoszenie remontu związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenie na budowę, wymagane w przypadku gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych, zawierających azbest, nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub zmiana wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.);

• mapę ewidencyjną z zaznaczonym obiektem, z którego będzie demontowany azbest (dokument niezbędny do zgłoszenia robót budowlanych).

Podmiot ubiegający się o dotację składa jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku kserokopii dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy, że kopie te są zgodne z oryginałem.

Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane Wnioskodawcy.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.
Środki zabezpieczone w budżecie na wykonanie powyższego zadania wynoszą 30.000 zł.
W przypadku dużej ilości wniosków nie wszystkie wnioski mogą zostać rozpatrzone pozytywnie.
Złożone wnioski będą weryfikowane.

Planowany termin realizacji zadania przez Gminę : VII – IX 2020 r. ( może ulec zmianie).
Realizacja zadania nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych!
UWAGA!

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Skarbimierz o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Skarbimierz nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zadanie nie będzie realizowane, a nabór zostanie unieważniony.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 77 40 46 600 wew. 222.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA NIE PRZEWIDUJE KOLEJNYCH NABORÓW W 2020 r.

 

 

Oświadczenie azbest 2020

Oświadczenie-o-pomocy-de-minimis

Rodo

upoważnienie-na-prowadzenie-robót

wniosek-o-udzielenie-dotacji-na-zadanie-usuwanie-azbestu 2020

zgoda-na-prowadzenie-robót 2020

Drukuj Wydrukuj artykuł