Skarbimierz-Osiedle, dnia 17.07.2023  r.

ZAWIADOMIENIE

o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych
z nieruchomości znajdujących się na terenie
Gminy Skarbimierz
dla osób fizycznych
( z wyłączeniem przedsiębiorców i przedsięwzięć realizowanych w gospodarstwach rolnych).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór uzupełniający wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Gmina Skarbimierz ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na jej obszarze. W  związku z tym Gmina Skarbimierz planuje wystąpić o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz” w imieniu zainteresowanych mieszkańców, którzy posiadają na swojej posesji wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Skarbimierz.

Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi na które można uzyskać dofinansowanie, są koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% całości tych kosztów (w tym do 40%  ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Opolu oraz do 60 % z budżetu gminy).

W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz”.

Wypełniony wniosek o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych wraz z załącznikami należy składać w terminie od dnia
17.07.2023 r. do dnia 26.07.2023 r. w Urzędzie Gminy Skarbimierz
, ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz, w sekretariacie.

Formularz wniosku można otrzymać w Urzędzie Gminy Skarbimierz (pokój nr 14) lub pobrać ze strony internetowej: www.skarbimierz.pl

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości, przy czym w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób – do wniosku należy dołączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do występowania
  w imieniu wszystkich współwłaścicieli lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością;
 • kolorowe zdjęcia obiektów lub miejsc, z których usuwane będą wyroby zawierające azbest wraz
  z opisem zawierającym dokładny adres (dopuszcza się zarówno wersję elektroniczną na elektronicznych nośnikach danych, jak i wersję papierową); jeżeli jest to azbest zmagazynowany
  ( np. na palecie) to prosimy również o dołączenie zdjęcia obiektu z którego był azbest usunięty;
 • oświadczenie, że do dnia podpisania umowy podmiot ubiegający się o dotację dostarczy dokument potwierdzający zgłoszenie remontu związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenie na budowę, wymagane w przypadku gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych, zawierających azbest, nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub zmiana wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.);
 • mapę ewidencyjną z zaznaczonym obiektem, z którego będzie demontowany azbest.
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
 • Oświadczenie o pomocy publicznej.

Podmiot ubiegający się o dotację składa jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku kserokopii dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy, że kopie te są zgodne z oryginałem.

Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane Wnioskodawcy.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Informujemy, że jeżeli kwota zadania przewyższy kwotę zabezpieczonych środków
w budżecie Gminy, wnioski będą weryfikowane wg kolejności wpływu wniosków do Urzędu Gminy Skarbimierz kompletnego wniosku.

Planowany termin realizacji zadania przez Gminę: IX-X 2023  r.

Realizacja zadania nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych!

UWAGA!

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Skarbimierz
o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Skarbimierz nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,  zadanie nie będzie realizowane, a konkurs zostanie unieważniony.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w pokoju nr 14 lub pod numerem tel. 77 40 46 600 wew. 222.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA NIE PRZEWIDUJE KOLEJNYCH NABORÓW W 2023 r.

Drukuj Wydrukuj artykuł