Skarbimierz-Osiedle, dnia 08.02.2016 r.

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, w ramach którego Gmina Skarbimierz ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze. W  związku z tym Gmina Skarbimierz planuje wystąpić o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz” w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy użytkują na swojej posesji wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Skarbimierz. Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi na które można uzyskać dofinansowanie, są koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania
i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% całości tych kosztów (w tym 50% ze środków NFOŚiGW, 35% ze środków WFOŚiGW w Opolu oraz 15% z budżetu gminy). W przypadku wniosku złożonego przez przedsiębiorcę, koniecznym jest załączenie stosownej informacji na temat otrzymanej, bądź nie otrzymanej pomocy publicznej.

 

W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz”.

 

Wypełniony wniosek o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych wraz z załącznikami należy składać w terminie od 10.02.2016 r. do 10.03.2016 r. w Urzędzie Gminy Skarbimierz, ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz, w sekretariacie. Formularzu wniosku można otrzymać w Urzędzie Gminy Skarbimierz (pokój nr 14) lub pobrać ze strony internetowej: www.skarbimierz.pl – zakładka Ochrona środowiska. Do wniosku należy dołączyć:

 

  • dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości, przy czym w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób – do wniosku należy dołączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli;

 

  • kolorowe zdjęcia obiektów lub miejsc, z których usuwane będą wyroby zawierające azbest wraz z opisem zawierającym dokładny adres (dopuszcza się zarówno wersję elektroniczną na elektronicznych nośnikach danych, jak i wersję papierową);

 

  • oświadczenie, że do dnia podpisania umowy podmiot ubiegający się o dotację dostarczy dokument potwierdzający zgłoszenie remontu związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenie na budowę, wymagane w przypadku gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych, zawierających azbest, nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub zmiana wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);

 

  • mapkę ewidencyjną z zaznaczonym obiektem, z którego będzie demontowany azbest (dokument niezbędny do zgłoszenia robót budowlanych).

 

Podmiot ubiegający się o dotację składa jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku kserokopii dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy, że kopie te są zgodne z oryginałem.

 

Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane Wnioskodawcy.

 

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

 

Złożone wnioski weryfikowane będą przez Komisję ds. Oceny Wniosków. O kolejności wyboru wniosku decydują kolejno następujące kryteria:

 

  • stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Oceną stanu
    i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
    i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649) podczas inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Skarbimierz,

 

  • data wpływu do Urzędu Gminy Skarbimierz kompletnego wniosku.

 

 

Termin realizacji zadania przez Gminę : VIII – X 2016 r.

Realizacja zadania nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych!

UWAGA!

 

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Skarbimierz o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Skarbimierz nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,  zadanie nie będzie realizowane, a konkurs zostanie unieważniony.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w pokoju nr 14 lub pod numerem tel. 77 40 46 600 wew. 222.

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA NIE PRZEWIDUJE KOLEJNYCH NABORÓW W 2016 r.

 

 

 

Wniosek o udzielenie dotacji na usunięcie azbestu wraz z oświadczeniami 2016

Drukuj Wydrukuj artykuł