Ogłoszenie

WÓJT GMINY SKARBIMIERZ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań  z...

Ogłoszenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz wraz z prognozą...