Wykaz nieruchomości – dzierżawa

W Y K A Z Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat w drodze...

Remont Domu Ludowego w Zielęcicach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skarbimierz.pl Skarbimierz:...

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w najem. Lp. Nr...

Ogłoszenie

Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Łukowicach...

Remont podłogi w szkole podstawowej

Skarbimierz: Remont podłogi w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Skarbimierz-Osiedle. Numer ogłoszenia: 293526 - 2014; data...