Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarbimierzu

ul.Parkowa 12,
49-318 Skarbimierz,
pok.21
tel./fax. 77 40-46-610, 77 40-46-600

gops@skarbimierz.pl

 

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 7:15- 16:15
 • wtorek-piątek 7:15- 15:15

Pracownicy socjalni przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach urządowania ośrodka.

Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarbimierzu należy: udzielanie porad osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym,uzależnionym i współuzależnionym, współpraca z kościołami i organizacjami pozarządowymi,przyznawanie świadczeñ z pomocy społecznej.

Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarbimierzu

 • Joanna Wrębiak – Kierownik GOPS Skarbimierz
 • Barbara Czajkowska – Gł. Księgowy
 • Anna Grabowska – specjalista pracy socjalnej
 • Sylwia Świerczek – specjalista pracy socjalnej
 • Celina Woźniak – inspektor
 • Przemysław Włodarczyk – referent

Pliki do pobrania

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby t możliwości.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarbimierzu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:

 1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej
 2. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej
 3. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń
 4. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin
 5. pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi

Komu przysługuje pomoc?

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobom i posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) – stron  umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2.pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wyjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej  i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej
 • prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom, o których mowa w art. .33 ust.1 pkt 5 oraz art.53 ust.1 pkt15 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach

Pomocy społecznej nie udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie, w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa
 2. sieroctwa
 3. bezdomności
 4. bezrobocia
 5. niepełnosprawności
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby
 7. przemocy w rodzinie
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego , zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 11. brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo –wychowawcze
 12. trudności w integracji cudzoziemców , którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 13. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 14. alkoholizmu lub narkomanii
 15. zdarzenia losowe i sytuacji kryzysowej
 16. klęski żywiołowej lub ekologicznej

Prawo doświadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku występowania jednego z powyższych powodów pkt 2-16, lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej, a których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477,00 zł, zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351,00 zł, zwanej ‘”kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie zwanej „kryterium dochodowym rodziny”

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób

Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego
 • wartości świadczeń w naturze
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej n podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych
 • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

FORMY POMOCY REALIZOWANE W RAMACH DZIAŁAŃ OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ:

Świadczenia z zakresu pomocy społecznej obejmują:

 • Świadczenia pieniężne:
  • zasiłek stały,
  • zasiłek celowy,
  • specjalny zasiłek celowy,
  • zasiłek okresowy
  • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
  • pomoc dla rodzin zastępczych,
  • pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuację nauki,
  • świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców
 • Świadczenia niepieniężne:
  • praca socjalna,
  • bilet kredytowy,
  • składki na ubezpieczenia zdrowotne,
  • składki na ubezpieczenia społeczne,
  • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
  • sprawienie pogrzebu,
  • poradnictwo specjalistyczne,
  • interwencja kryzysowa,
  • schronienie,
  • posiłek,
  • niezbędne ubranie,
  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych domach pomocy,
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz ośrodkach wsparcia,
  • mieszkanie chronione,
  • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
  • opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
  • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,
  • szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzona przez ośrodki adopcyjno – opiekuńcze