Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w drodze przetargu, który będzie odbierał odpady zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców to Zakład Higieny Komunalnej Sp. z o.o. ul. Saperska 1, 49-300 Brzeg. W razie pytań lub reklamacji kontakt z firmą pod numerem tel. 77 416 26 77.

Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego.

Firma odbierająca odpady komunalne od mieszkańców dostarczy właścicielom nieruchomości brakujące pojemniki zgodnie informacją podaną w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zgodnie z uchwałą Nr XXV/177/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 18 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych na 2013 rok zostanie doręczony mieszkańcom sołectw. Dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Gminy www.skarbimierz.pl.

Jak segregować?

POJEMNIK ZBIORCZY SIATKOWY

POJEMNIK ZBIORCZY ZIELONY

POJEMNIK KOLORU SZAREGO LUB CZARNEGO

Z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe oraz złom, w tym opakowania aluminiowe, papier oraz makulaturę. Z przeznaczeniem na szkło. Z przeznaczeniem na pozostałe odpady zmieszane po segregacji.
Drukuj Wydrukuj artykuł