Skarbimierz-Osiedle, dnia 06.06.2016 r.

 

Gmina Skarbimierz, z siedzibą w Skarbimierzu-Osiedlu przy ul. Parkowej 12,
49-318 Skarbimierz,

 

Z  A  P  R  A  S  Z  A

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:

 

„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz 2016”

 

Opis zadania: usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest, stanowiących pokrycia dachowe nieruchomości z terenu Gminy Skarbimierz.

 1. Zakres robót obejmuje:

-demontaż;

-zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych lub złożonych na stosie);

-transport;

-unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

  Zestawienie ilości wyrobów zawierających azbest /m2/:

– demontaż, transport, unieszkodliwienie – 1088,83 m2

– transport i unieszkodliwienie – 255,25 m2

Razem: 1344,08 m2

Szczegółowo ilości oraz miejsce wykonywania usługi wskazano w wykazie nieruchomości, będącym załącznikiem do niniejszego zaproszenia.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

 • wykonanie przedmiotowego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • przedstawienie szczegółowego harmonogramu prac związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest dla poszczególnych gospodarstw (niezbędne do przedstawienia WFOŚ w Opolu);
 • przedstawienie polisy ubezpieczeniowej;
 • przedstawienie informacji o zgłoszeniu właściwemu organowi:
  • organowi nadzoru budowlanego;
  • okręgowemu inspektorowi pracy;
  • państwowemu inspektorowi sanitarnemu;
 • dokładne zważenie usuniętych odpadów w obecności właściciela danej nieruchomości i sporządzenie protokółu, zawierającego co najmniej: imię i nazwisko właściciela nieruchomości od którego odbierane są odpady zawierające azbest, adres nieruchomości z której następuje odbiór odpadów, datę odbioru, ilość odebranych odpadów (powierzchnię, masę) oraz dokumentację fotograficzną;
 • dostarczenie Zleceniodawcy potwierdzenia przyjęcia odpadu na składowisko, posiadające zezwolenie na przyjmowanie odpadów zawierających azbest – miejsce unieszkodliwienia (karta przekazania odpadu), karta powinna zawierać:
  • dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest);
  • poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów;
  • dokładne dane gminy (nazwa gminy, adres), z której były odbierane wyroby zawierające azbest;
  • wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości.
 • rozliczenie się z wykonanego zadania zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Zleceniodawcę.
 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie;

1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zleceniodawcy, oraz napis:

 

propozycja cenowa na zadanie pod nazwą:

„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz 2016”

 

1.3 ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie;

1.4 ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;

1.5 ma obejmować całość zamówienia.

 

 1. Nieprzekraczalny termin realizacji zadania: do dnia 30.09.2016 r.

 

 1. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100%

 

 1. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
 2. formularz propozycji wg załączonego wzoru;
 3. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę);
 4. umowę ze składowiskiem, które posiada odpowiednie zezwolenia na utylizację odpadów niebezpiecznych;
 5. Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności za spełniony w przypadku gdy Wykonawca posiada:
  1. zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów niebezpiecznych;
  2. zezwolenie na zbieranie odpadów (w przypadku tymczasowego gromadzenia odpadów przed ich transportem do miejsca przeznaczenia).

Ocena na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć :

 1. wartość zadania netto:

 

 • dla prac obejmujących demontaż, transport i utylizację:

-płyt cementowo azbestowych falistych w ilości: 1088,83 m2

 

 • dla prac obejmujących transport i utylizację:

-płyt cementowo azbestowych falistych w ilości: 255,25 m2

 

 1. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

 

Kwota podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę będzie podstawą do ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego, obowiązującego przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie warunki formalne w oparciu o najkorzystniejszą cenę. Planowana ilość do demontażu, transportu i unieszkodliwienia może ulec zmniejszeniu w przypadku rezygnacji właścicieli nieruchomości. Zmniejszenie ilości odpadów do unieszkodliwienia spowoduje proporcjonalne obniżenie kwoty wynagrodzenia, które otrzyma wykonawca.

 

 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 17.06.2015 r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedlu przy ul. Parkowej 12, 49-318 Skarbimierz. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz nazwę zadania.

 

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy w stanie nienaruszonym.

 

Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycje przed terminem upływu jej składania.

 

 1. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 17.06.2016 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Skarbimierz, ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz.

 

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:

Pracownik Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu, Referat Rolno-Inwestycyjny – Miłosz Maryszczak, pokój nr 14, tel. kontaktowy 077 404 66 00 wew. 222.

 

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy :

W terminie do 7 dni od daty potwierdzenia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma obowiązek podpisać umowę zgodnie ze złożoną propozycją cenową.

 

 

ZAŁ. 1 PROPOZYCJA CENOWA 2016

ZAŁ. 2 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 2016

Drukuj Wydrukuj artykuł