Skarbimierz-Osiedle, dnia 05.06.2017 r.

Gmina Skarbimierz, z siedzibą w Skarbimierzu-Osiedlu przy ul. Parkowej 12,
49-318 Skarbimierz,

Z  A  P  R  A  S  Z  A

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:

 

„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz 2017”

 

Opis zadania: usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości z terenu Gminy Skarbimierz.

 1. Zakres robót obejmuje:

– demontaż;

– zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych lub złożonych na stosie);

– transport;

– unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Zestawienie ilości wyrobów zawierających azbest /m2/:

– demontaż, transport, unieszkodliwienie – 3963,50 m2

– transport i unieszkodliwienie – 2053 m2

Razem: 6016,50 m2

Szczegółowo ilości oraz miejsce wykonywania usługi wskazano w wykazie nieruchomości, będącym załącznikiem do niniejszego zaproszenia.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

 • wykonanie przedmiotowego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • przedstawienie szczegółowego harmonogramu prac związanych
  z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest dla poszczególnych gospodarstw;
 • Indywidualne ustalenie terminów wykonania zadania Wykonawcy
  z poszczególnymi właścicielami nieruchomości.
 • przedstawienie informacji o zgłoszeniu właściwemu organowi na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac:
  • organowi nadzoru budowlanego;
  • okręgowemu inspektorowi pracy;
  • państwowemu inspektorowi sanitarnemu;
 • dokładne zważenie usuniętych odpadów w obecności właściciela danej nieruchomości i sporządzenie protokołu ( załącznik Nr 2.5 do umowy dotacji, wzór przekazany po podpisaniu umowy);
 • dostarczenie Zleceniodawcy potwierdzenia przyjęcia odpadu na składowisko, posiadające zezwolenie na przyjmowanie odpadów zawierających azbest – miejsce unieszkodliwienia (karta przekazania odpadu), karta powinna zawierać:
  • dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest);
  • poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów;
  • dokładne dane gminy (nazwa gminy, adres), z której były odbierane wyroby zawierające azbest;
  • wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości.
 • rozliczenie się z wykonanego zadania zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Zleceniodawcę niezbędnych do rozliczenia się z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

2.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie;

2.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zleceniodawcy, oraz napis:

propozycja cenowa na zadanie pod nazwą:

„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz 2017”

 

Nie otwierać przed dniem 26.06.2017 roku, godz. 10:15

 

2.3 ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie;

2.4 ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;

2.5 ma obejmować całość zamówienia.

 

 1. Nieprzekraczalny termin realizacji zadania: do dnia 30.09.2017 r.

 

 1. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100%

 

 1. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
 2. formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru;
 3. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę);
 4. umowę ze składowiskiem, które posiada odpowiednie zezwolenia na utylizację odpadów niebezpiecznych (w tym materiały zawierające azbest);
 5. Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności za spełniony w przypadku gdy Wykonawca posiada:
  • zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, lub przez wykonawcę, wpisanego do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2016 poz. 1987).
  • zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2016 poz. 1987)

Ocena na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć :

 1. wartość zadania netto:
 • dla prac obejmujących demontaż, transport i utylizację:

-płyt cementowo azbestowych falistych w ilości: 3963,50m2

 

 • dla prac obejmujących transport i utylizację:

-płyt cementowo azbestowych falistych w ilości: 2053m2

 

 1. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

 

Kwota podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę będzie podstawą do ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego, obowiązującego przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie warunki formalne w oparciu o najkorzystniejszą cenę. Planowana ilość do demontażu, transportu i unieszkodliwienia może ulec zmniejszeniu w przypadku rezygnacji właścicieli nieruchomości. Zmniejszenie ilości odpadów do unieszkodliwienia spowoduje proporcjonalne obniżenie kwoty wynagrodzenia ryczałtowego, które otrzyma wykonawca

 

 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 26.06.2017 r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedlu przy ul. Parkowej 12, 49-318 Skarbimierz, pok. Nr 15.

 

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy w stanie nienaruszonym.

 

Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycje przed terminem upływu jej składania.

 

 1. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 26.06.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Skarbimierz, ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz, pok. Nr 7.

 

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:

Pracownik Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu, Referat Rolno-Inwestycyjny – Elżbieta Bruś, pokój nr 14, tel. kontaktowy 077 404 66 00 wew. 222.

 

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy :

W terminie do 7 dni od daty potwierdzenia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma obowiązek podpisać umowę zgodnie ze złożoną propozycją cenową.

 

 

………………………………………..                                                …………………………….

(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres)                                                                     (miejscowość, data)

 

 

 

Gmina Skarbimierz

Skarbimierz-Osiedle

 1. Parkowa 12

49-318 Skarbimierz

 

 

PROPOZYCJA CENOWA

 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:

 

„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz 2017”

 

 1. A. Oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę ryczałtową w wysokości :

 

netto:……………zł (słownie:…………………………………………………………………………)

 

podatek VAT………..% tj………………zł (słownie:………………………………………………..)

 

brutto…………….zł słownie ……………………………………………………………………… )

 

Cena w rozbiciu na zakres prac i rodzaj wyrobu:

 • dla prac obejmujących demontaż, transport i utylizację

-płyt cementowo azbestowych falistych w ilości: 3963,50 m2

netto:……………zł (słownie:…………………………………………………………………………)

brutto……………zł (słownie …………………………………………………………………………..)

 • dla prac obejmujących transport i utylizację

-płyt cementowo azbestowych falistych w ilości: 2053 m2

netto:……………zł (słownie:…………………………………………………………………………)

brutto……………zł (słownie …………………………………………………………………………..)

 1. Wymagany termin realizacji umowy do 30.09.2017 r.

 

 1. C. Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej” warunki przyjmuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na w/w warunkach.

 

 

………………………………….

Podpis i pieczątka wykonawcy

 

Zał. wykaz nieruchomości do usuniecięcia azbestu

Drukuj Wydrukuj artykuł