W 2014r. do Oddziału Regionalnego w Opolu zgłoszono 368 wypadków natomiast spraw zakończonych w okresie sprawozdawczym było 317. Odnotowany został niewielki wzrost liczby zgłoszonych zdarzeń wypadkowych o 11, przy jednoczesnym zmniejszeniu się liczby gospodarstw i osób ubezpieczonych – o 1394 osoby.

Według klasyfikacji przyjętej przez KRUS zdarzenia wypadkowe podzielone są na 12 grup, co obrazuje poniższe zestawienie :

Zestawienie wypadków wg grup zdarzeń:
sprawy zakończone w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 

Grupa zdarzenia Liczba wypadków
Razem W tym śmiertelne
02 – upadek osób 128 0
03 – upadek przedmiotów 24 0
04 – zetknięcie się z ostrymi narzędziami ręcznymi i innymi ostrymi przedmiotami 13 0
05 – uderzenia, przygniecenia przez mat. i przedm. transportowane mechanicznie lub ręcznie 15 0
06 – przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu 8 0
07 – pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń 46 0
08 – uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta 27 0
09 – pożar, wybuch, działanie sił przyrody 2 0
10 – działanie skrajnych temperatur 5 0
11 – działanie materiałów szkodliwych 1 0
12 – nagłe zachorowania 2 0
13 – inne zdarzenia 46 1
Ogółem liczba wypadków 317 1

 

Z przedstawionego zestawienia wynika, że grupą , w której dochodzi do największej liczby zdarzeń wypadkowych jest grupa 02 „upadek osób”, w której wypadki stanowią 40,38%, kolejnymi grupami są, na tym samym poziomie, „pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń” (14,51%) oraz „inne zdarzenia” (14,51%).

Najwięcej zdarzeń wypadkowych miało miejsce podczas obsługi zwierząt – 55 wypadków (17,35%) następnie podczas przemieszczania się bez obciążenia – 40 wypadków (12,62%) oraz podczas chodzenia z przenoszeniem – 37 wypadków (11,67%).

Najczęściej do wypadków dochodziło na podwórzu i w obejściu (48,26%) oraz w pomieszczeniach produkcyjnych (27,76%). Wypadki bez udziału maszyn stanowiły 56,78%.

Najliczniejsze wypadki zdarzały się w poniedziałki, piątki i soboty, a najczęściej wypadkom nadal ulegają mężczyźni. Poszkodowani doznają głównie urazów kończyn górnych (47,63%) oraz kończyn dolnych (35,65%).

Główne przyczyny wypadków to: niewłaściwa organizacja pracy (69,72%), niewłaściwy stan maszyn i urządzeń, narzędzi i obiektów budowlanych (13,88%), nieprawidłowe postępowanie rolnika spowodowane głównie niedostateczną koncentracją uwagi na wykonywanej czynności. Powodami wypadków były również zły stan nawierzchni podwórzy, ciągów komunikacyjnych, nieprawidłowe wchodzenie i schodzenie z maszyn rolniczych.

W 2014 roku do Oddziału Regionalnego zgłoszono jedną chorobę zawodową – boreliozę. Z tego tytułu zostało wypłacone poszkodowanemu jednorazowe odszkodowanie.

Niestety w roku 2014 na terenie działania OR KRUS w Opolu miał miejsce jeden wypadek ze skutkiem śmiertelnym, którego przyczyną było porażenie prądem.

Warto zaznaczyć, że wskaźnik wypadkowości (liczba wypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań na 1000 ubezpieczonych) w rolnictwie indywidualnym w 2014r. w Oddziale Regionalnym KRUS w Opolu wyniósł 5,4 i w porównaniu do ubiegłego roku wzrósł minimalnie o 0,2 i nadal jest jako najniższy w całym kraju.

Wiedzę o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i chorobami zawodowymi oraz zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym Kasa upowszechnia poprzez:

  • szkolenia dla rolników, sołtysów,
  • spotkania i pogadanki dla dzieci (uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych),
  • konkursy wiedzy o bhp dla dzieci i młodzieży, w tym konkursy testowe i plastyczne,
  • konkursy wiedzy o bhp w rolnictwie dla rolników,
  • środki masowego przekazu: prasa, radio, telewizja, Internet,
  • udział w imprezach masowych dla rolników,
  • stoiska i punkty informacyjne, gdzie wydawano materiały popularyzatorskie (broszury, poradniki, ulotki, kalendarze, plakaty, materiały dla dzieci ),
  • instruktaż dla poszkodowanych rolników i członków ich rodzin podczas prowadzenia postępowania powypadkowego,
  • instruktaż dla rolników i członków ich rodzin podczas przeprowadzanych wizytacji gospodarstw rolnych w czasie żniw,
  • pokazy bezpiecznej pracy

KRUS współpracował w 2014r. z wieloma instytucjami działającymi na rzecz poprawy warunków pracy w rolnictwie m.in. z PIP, ARiMR, ARR, ANR, Urzędami Gmin, Wójtami, Starostwami, Szkołami, Ośrodkami Kultury, Politechniką Opolską,  Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Opolu, OSP.

W celu zmniejszania liczby wypadków i ograniczania ich skutków Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi wiele działań mających na celu promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Jednym z takich działań jest Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, którego, tegoroczna, XIII już edycja rozpoczęła się.

Tradycyjnie adresatami Konkursu są dwie kategorie podmiotów – zakłady produkcyjne oraz osoby fizyczne prowadzące indywidualną produkcyjną działalność rolniczą. W kategorii gospodarstw indywidualnych organizatorami konkursu są : Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowa Inspekcja Pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w kategorii indywidualnej zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i złożenie do 31 marca 2015 roku imiennego zgłoszenia pod adresem właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej).

Regulamin i formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej : www.krus.gov.pl oraz we wszystkich jednostkach terenowych KRUS.

Drukuj Wydrukuj artykuł