Wójt Gminy Skarbimierz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku wspierania zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w tym: organizowanie warsztatów profilaktycznych, terapeutycznych, szkoleń prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Skarbimierz na temat szkodliwości spożywania napojów alkoholowych i substancji psychoaktywnych, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie dla dzieci i młodzieży czynnego wypoczynku, wycieczek, warsztatów, zajęć. 

Wysokość dotacji w 2015 r. na wsparcie zadaniaw zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemówalkoholowych w tym przeciwdziałanianarkomanii wynosi:   36.000,00 zł.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmiotywymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(j.t. Dz.U.2014.1118).

Realizacja zadania obejmuje okres od dnia  01.05.2015r. do dnia 31.12.2015r.

Zadanie mogą realizować organizacje pozarządowe, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) w realizacji zadania będą współdziałać z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowychi Przeciwdziałania Narkomanii oraz z Urzędem Gminy Skarbimierz;

2) dysponują odpowiednio przygotowaną kadrą zdolną do realizacji zadania lub dysponująmożliwościamizatrudnienia takiej kadry;

3) posiadają wystarczające zaplecze do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.

 

Oferty należy składać do dnia 24 kwietnia 2015r. do godz.1000 w sekretariacie Urzędu Gminy wSkarbimierzu Osiedle, ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz. Termin wyboru oferty ustala się na dzień 24kwietnia 2015r.,  podpisanie umowy z wybranym oferentem nastąpi dnia 27 kwietnia 2015r.

 

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

a) zakres merytoryczny oferty;

b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę;

c) dotychczasowe doświadczenie oferenta;

d) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowegozadania planowanego do realizacji na terenie Gminy Skarbimierz;

e) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Gminy, wkład własny organizacji(równieżniematerialny) oraz wysokość środków publicznych ( w tym środki unijne) przeznaczonychnarealizację zadania;

f) konkurs zostanie rozstrzygnięty również wtedy, gdy wpłynie tylko jedna oferta.

 

Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy awybranym podmiotem.

 

Gmina Skarbimierz w roku 2014 realizowała zadania publiczne w formie ogłoszenia otwartego konkursuofert w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wkwocie 36.000,00zł .

 

Oferty na realizację wymienionego wyżej zadania należy składać w zaklejonych kopertach, osobiście lubwysłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Skarbimierz,  Skarbimierz – Osiedle ul. Parkowa 12,  49 – 318 Skarbimierz.   Koperta powinna być opisana. Opis musi zawierać nazwę i adres podmiotu orazrodzaj i nazwę zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.

 

Oferta konkursowa winna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzeniaMinistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoruumowy realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 25).

 

Oferta powinna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotu

składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie

zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację

danego zadania pochodzących z innych źródeł,

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Formularz oferty powinien być wypełniony w sposób kompletny, tzn. wszystkie pola i rubryki i podpisany przezosoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lubzgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis z rejestru (np. KRS) albo wyciąg z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnejwnioskodawcy (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia – ważność oceniana jest na dzień złożenia wniosku),

2) statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione (upoważnione) dodziałania w jego imieniu,

3) sprawozdanie merytoryczne z działalności za ubiegły rok (w przypadku krótszej działalności – za minionyokres),

4) sprawozdanie finansowe za ubiegły rok (w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności);sprawozdanie powinno zawierać wszystkie trzy elementy, tj. : bilans. rachunek wyników, informację dodatkową; w przypadku , gdy organizacja nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego, powinna dołączyć dooferty zestawienie przychodów i kosztów za okres swojej działalności,)

5) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (jeżeli dotyczy)

W przypadku składania kopii dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem przezupoważnione osoby.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Skarbimierz  ul. Parkowa 12,  49-318Skarbimierz, pok. Nr 15, tel. 77 404 66 00.

 

Wójt Gminy

/-/ Andrzej Pulit

Skarbimierz – Osiedle, dnia 01 kwietnia 2015r.

Drukuj Wydrukuj artykuł