Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny księgowy w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle

 

Dyrektor

Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Główny księgowy

w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle

w wymiarze pełny etat

 

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,  przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu   terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa   skarbowe, a także brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,
 • spełnia jeden z poniższych warunków dotyczący kwalifikacji wymaganych na stanowisko głównego księgowego:
 • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych  wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co  najmniej 3 letniej praktyki w księgowości,
 • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości,
 • jest biegłym rewidentem, wpisanym do rejestru na mocy ustawy z 13.10.1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r., nr 39, poz. 359 z późn. zm.)
 • jest uprawniony/a do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie świadectwa kwalifikacyjnego wydanego na mocy rozporządzenia Ministra Finansów w tej sprawie
 • posiada certyfikat księgowego wydanego na podstawie odrębnych przepisów

 

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy i systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości,
 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • znajomość obsługi programów finansowo-księgowych (Vulcan – Księgowość Optivum (pełna księgowość budżetowa), SIGMA EDUKACJA (plany i sprawozdawczość), Program Budżet JST Plus- sprawozdawczość finansowa, obsługa bankowości elektronicznej, obsługa systemu e-PFRON2 – sprawozdawczość miesięczna),
 • znajomość zasad rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,
 • znajomość przepisów ZUS,
 • znajomość zasad sporządzania sprawozdań  budżetowych i finansowych,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole i  na samodzielnym stanowisku, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność.
 • preferowane doświadczenie i zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego w placówkach oświatowych.

 

 

 1. Zakres obowiązków
 • obsługa finansowo-księgowa placówki (budżet i fundusz socjalny)
 • sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, prowadzonych dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,
 • uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w ustawowych terminach,
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 • rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych i analiz,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,
 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
 • należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo- księgowych,
 • sporządzanie umów wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz wykonywanie usług,
 • opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora,
 • prowadzenie i rozliczanie ZFŚS,
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub
 • przepisów wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego księgowego.

 

 1. Wymagane dokumenty
 • CV,
 • kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne,
 • oświadczenie o niekaralności  za przestępstwa przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,  przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu   terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa   skarbowe, a także o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,
 • aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego.

 

 

 1. Rodzaj umowy o pracę

Umowa na czas określony.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w zaklejonej kopercie w Gminnym Zespole Szkół- budynek gimnazjum pok. 26 (sekretariat szkoły) lub przesłać  w terminie do dnia 26.02.2021 r. (do godz. 12.00) pod adres:

 

Gminny Zespół Szkół

Ul. Akacjowa 27

49-318 Skarbimierz

z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. księgowości”

 

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle ul. Akacjowa 27, 49-318 Skarbimierz Osiedle oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  www.gzsskarbimierz.pl 

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni na stronie BIP.

Informacje o wyniku naboru zostaną ogłoszone na stronie BIP.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

 

 

 

Skarbimierz, dn. 15.02.2021 r.

 

Drukuj Wydrukuj artykuł