Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. księgowości w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle

 

Dyrektor

Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Referent ds. księgowości

w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle

w wymiarze pełny etat

 

 

 1. Wymagania niezbędne:
 2. wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne
 3. staż pracy minimum dwa lata w zakresie płac
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 6. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 7. obywatelstwo polskie
 8. nieposzlakowana opinia

 

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 2. znajomość i obsługa programów komputerowych: Microsoft Office- Word, Excel, oprogramowanie związane z e-szkołą oraz SIGID,
 3. znajomość podstawowych przepisów prawa oświatowego, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, i in.,
 4. umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy,
 5. umiejętność analizy informacji,
 6. sumienność, terminowość,

 

 

 1. Zakres obowiązków
 • Pełnienie zastępstwa w przypadku nieobecności w pracy głównej księgowej.
 • Sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, ZFŚS, wynagrodzenie roczne.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń chorobowych, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, rent i emerytur, pracowniczych planów kapitałowych.
 • Sporządzanie w okresach miesięcznych deklaracji ZUS DRA, raportów RCA, RZA, RSA, RPA i przekazywanie pocztą elektroniczną do ZUS, rozliczenia roczne z ZUS.
 • Przygotowywanie przelewów dotyczących wynagrodzeń, składek ZUS i podatku.
 • Przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniach.
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4R, PIT-11, PIT-8B, PIT-40).
 • Współpraca przy opracowywaniu projektu budżetu w zakresie sporządzania kalkulacji wynagrodzeń oraz pozostałych czynności w tym zakresie.
 • Archiwizowanie dokumentów w zakresie powierzonych obowiązków.
 • Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw.
 • Planowanie wydatków budżetowych związanych z realizacją przydzielonych zadań.
 • Znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa obowiązujących na stanowisku pracy.
 • Przygotowywanie naliczeń za pobyt w przedszkolu, rozliczenia wpłat, ustalanie salda i naliczanie odsetek.

 

 1. Wymagane dokumenty
 2.     list motywacyjny;
 3.     CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 4.    oryginał kwestionariusza osobowego;
 5. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem);
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
 7.     kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem)

potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;

 1. oświadczenie o niekaralności;
 2. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

 

 

 1. Rodzaj umowy o pracę

Umowa na czas określony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w zaklejonej kopercie w Gminnym Zespole Szkół- budynek gimnazjum pok. 26 (sekretariat szkoły) lub przesłać  w terminie do dnia 17.02.2021 r. (do godz. 12.00) pod adres:

 

Gminny Zespół Szkół

Ul. Akacjowa 27

49-318 Skarbimierz

z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. księgowości”

 

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle ul. Akacjowa 27, 49-318 Skarbimierz Osiedle oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  www.gzsskarbimierz.pl 

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni na stronie BIP.

Informacje o wyniku naboru zostaną ogłoszone na stronie BIP.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

 

Skarbimierz, dn. 04.02.2021 r.

 

nabór GZS

 

Drukuj Wydrukuj artykuł