Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. kadrowych w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle

 

Dyrektor

Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Specjalista ds. kadrowych

w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle

w wymiarze pełny etat

 

 

 1. Wymagania niezbędne:
 2. wykształcenie średnie lub wyższe
 3. staż pracy minimum cztery lata na podobnym stanowisku
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 6. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 7. obywatelstwo polskie
 8. nieposzlakowana opinia

 

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 2. znajomość i obsługa programów komputerowych: Microsoft Office- Word, Excel, oprogramowanie związane z e-szkołą,
 3. znajomość podstawowych przepisów prawa oświatowego, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach, i in.,
 4. umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy,
 5. umiejętność analizy informacji,
 6. sumienność, terminowość,

 

 

 1. Zakres obowiązków
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:
 1. prowadzenie teczek akt osobowych wszystkich pracowników,
 2. prowadzenie kart urlopowych pracowników niepedagogicznych,
 3. prowadzenie ewidencji urlopów z tytułu opieki nad dzieckiem, urlopów bezpłatnych itp. wszystkich pracowników,
 4. prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich wszystkich pracowników,
 5. prowadzenie ewidencji obecności pracowników niepedagogicznych,
 6. prowadzenie ewidencji wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników niepedagogicznych;
 • Wydawanie pracowniczych książeczek zdrowia i kontrola terminowości wykonywania badań wstępnych, kontrolnych i okresowych przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
 • Wykonywanie sprawozdań GUS oraz zestawień i sprawozdań dla organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego dotyczących spraw kadrowych;
 • Przygotowywanie pod podpis dyrektora szkoły:
  1. umów o pracę oraz innych dokumentów i pism związanych z
   nawiązaniem stosunku pracy,
  2. zaświadczeń dla pracowników związanych z ich zatrudnieniem,
  3. świadectw pracy,
  4. pism i dokumentów związanych z przejściem pracowników na emeryturę,
  5. pism i dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy,
  6. pism i dokumentów dotyczących zmiany warunków pracy i/lub płacy,
  7. innych pism związanych z prowadzeniem spraw kadrowych;
 • Opracowywanie rocznych planów wypłat nagród jubileuszowych;
 • Bieżąca współpraca z głównym księgowym w zakresie ustalania poszczególnych składników wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, nagrody jubileuszowej i in.;
 • Bieżąca współpraca z głównym księgowym i wicedyrektorem w zakresie spraw kadrowych oraz przygotowania dokumentacji do wypłat wynagrodzeń;
 • Prowadzenie naboru do pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych na podstawie obowiązujących przepisów.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli.
 • Gromadzenie i aktualizowanie aktów prawnych dotyczących spraw kadrowych, w tym zmian zapisów Karty Nauczyciela i przepisów wykonawczych do tej ustawy;
 • Stałe śledzenie zmian w przepisach z zakresu prawa pracy dotyczących nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;

 

 

 

 

 

 1. Wymagane dokumenty
 2.     list motywacyjny;
 3.     CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 4.    oryginał kwestionariusza osobowego;
 5. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem);
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
 7.     kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem)

potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;

 1. oświadczenie o niekaralności;
 2. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

 

 

 1. Rodzaj umowy o pracę

Umowa na czas określony.

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w zaklejonej kopercie w Gminnym Zespole Szkół- budynek gimnazjum pok. 26 (sekretariat szkoły) lub przesłać  w terminie do dnia 17.02.2021 r. (do godz. 12.00) pod adres:

 

Gminny Zespół Szkół

Ul. Akacjowa 27

49-318 Skarbimierz

z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. płac”

 

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle ul. Akacjowa 27, 49-318 Skarbimierz Osiedle oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  www.gzsskarbimierz.pl 

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni na stronie BIP.

Informacje o wyniku naboru zostaną ogłoszone na stronie BIP.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

Skarbimierz, dn. 04.02.2021 r.

 

Drukuj Wydrukuj artykuł